Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69, het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de Nieuwe N69 (Luikerweg) tot aan de grens met België. In de planstudie wordt voor de lange termijn bepaalt wat nodig is voorde N69 Zuid en het gebied er omheen.

Groot Onderhoud

Vooruitlopend op die planstudie wordt in 2019 door provincie en Boskalis alvast groot onderhoud gedaan aan dit traject. Dat houdt in dat er een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht en enkele verkeerskundige maatregelen worden getroffen die nodig zijn om de weg de komende tien jaar verkeersveilig te houden, zoals het plaatsen van een vangrail, kappen van bomen en het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg. De aannemer treft nu de voorbereidingen. De onderhoudswerkzaamheden worden over 4 weekenden in september en oktober 2019 uitgevoerd. Dinsdag 2 juli 2019 organiseren Boskalis en provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden.  

Planstudie

In 2018 is gestart met de planstudie, zodat er ook na die 10 jaar een duurzaam veilige toekomstbestendige N69 ligt. Samenwerkingspartners hebben in de voorbereidende verkenningsfase aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

  • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
  • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
  • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.