Totaaloplossing Grenscorridor N69

Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar de diverse partijen betrokken bij de totaaloplossing Grenscorridor N69 zich voor inzetten. Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Er komt nu een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én die tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

De ‘Grenscorridor N69’ betreft het gebied van Eindhoven tot aan België, en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende. Een goede bereikbaarheid en doorstroming in dit gebied is cruciaal voor de Brainportregio. De N69 gaat nu echter dwars door Valkenswaard en Waalre en veroorzaakt er veel overlast. Zo creëren vrachtwagens in de winkelstraten verkeersonveilige situaties, en ondervindt het lokale verkeer hinder aan opstoppingen en sluipverkeer. De toename van het aantal (vracht)auto’s in het gebied vraagt om een uitbreiding van de capaciteit van het wegennetwerk.

De provincie Noord-Brabant legt een nieuwe weg aan die met name het vrachtverkeer om Valkenswaard en Waalre moet leiden. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. Door de brede belangenbenadering, waarin de provincie samen werkt met o.a. de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Veldhoven, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en ZLTO, is er een duurzame en breed gedragen integrale oplossing gekomen. Binnen de totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 – die in 2025 klaar moet zijn – nemen partners ook maatregelen voor lokaal verkeer en wordt tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Zo zorgen we samen dat het grenscorridor klaar is voor de toekomst!

Gebiedsopgave

In 2012 zijn de afspraken hierover vastgelegd in een gebiedsakkoord. Deze integrale gebiedsopgave Grenscorridor N69 bestaat uit drie onderdelen met maatregelen:

  1. Nieuwe verbinding N69 
    Om de leefbaarheid voor de bewoners en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, legt de provincie een nieuwe 80 kilometerweg aan die buiten de dorpen ligt (Westparallel). De weg krijgt twee aparte rijstroken, stil asfalt en past in het landschap. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.  De weg, die met name het vrachtverkeer om Valkenswaard en Waalre heen moet leiden, is eind 2021 gereed.
  2. Nulplusmaatregelen 
    Gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en provincie nemen lokaal extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. De zogenoemde nulplusmaatregelen. Er zijn zo’n 40 nulplusmaatregelen geïnventariseerd. De afzonderlijke partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
  3. Gebiedsimpulsmaatregelen 
    Naast de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 en de nulplusmaatregelen voor de doorstroming op de lokale wegen, bevat de totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ook maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.

Brede Belangen Benadering

De brede belangenbenadering heeft geleid tot een gedragen oplossing. Straks realiseren we de meest groene en duurzame weg van Brabant.

Voorheen werden belangengroepen pas gehoord nadat een tracévoorstel was uitgewerkt. In dit project zijn de 25 partijen uit alle lagen van bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke en milieuorganisaties vooraf bij het plan betrokken. Via deze zogenaamde Brede Belangen Benadering (BBB) is een totaaloplossing voor het hele gebied tot stand gekomen. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar verkeer en infrastructuur, maar ook naar landbouw, natuur, water, landschap en recreatie. De betrokkenen zijn samen op zoek gegaan naar oplossingen waarbij aan zo veel mogelijk belangen tegemoet is gekomen. Er is gezocht naar consensus in plaats van naar compromissen. Doel was om zo veel mogelijk partijen achter het resultaat (plan) te hebben staan. Dit heeft geleid tot het Gebiedsakkoord dat het voorkeursalternatief beschrijft voor de nieuw aan te leggen weg en hoe de partners dit gaan realiseren. In juni 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld door de Raad van State.

Financiering Grenscorridor N69

Om de realisering van de nieuwe verbinding alsmede de gebiedsimpulsmaatregelen mogelijk te maken, is €84 miljoen door de provincie beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft bij de overdracht van de huidige N69 aan de provincie €70 miljoen beschikbaar gesteld. Van de €84 miljoen is €72 miljoen voor de nieuwe weg en €12 miljoen voor de gebiedsimpuls. Vanuit de partners zal er eveneens een bijdrage van €12 miljoen komen voor de Gebiedsimpuls. Mede door een bijdrage vanuit het GroenOntwikkelBedrijf (GOB) van circa €51 miljoen voor de realisering van Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inzet van reeds door partijen gereserveerde middelen voor al voorziene werken (zoals een waterberging) en mogelijke Europese subsidies zal de totale investering in het Grenscorridorgebied (nieuwe N69, Gebiedsimpuls en Nulplusmaatregelen) circa € 300 miljoen bedragen!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.