Voortgang Diepveldenweg

Nulplus

De aanleg van de Diepveldenweg, door gemeenten Eersel en Bergeijk, is nog in volle gang. Het deel vanaf de Waterlaat in Bergeijk tot aan de Boevenheuvel is gereed. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verleggen van een grote persleiding van Waterschap de Dommel nabij de provinciale weg N397.

Daarnaast is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de provinciale rotonde inclusief de aansluitingen.

Vanaf begin januari gaat het verkeer op de provinciale weg rijden via een zogenaamde bypass. Dit is een korte tijdelijke omlegging van de provinciale weg, zodat de aannemer de rotonde kan aanleggen. De verwachting is dat de Diepveldenweg en de rotonde in maart 2022 in gebruik gaat. Daarbij wel het voorbehoud dat de weersomstandigheden nog voor vertraging kunnen zorgen.  

Diepveldenweg

Het project ‘Diepvelden Eersel – Bergeijk – N397’ (voorheen Middenweg) maakt onderdeel uit van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarmee draagt de nieuwe weg (en het hele project) bij aan de doelstelling van het gebiedsakkoord N69 om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de grenscorridor N69 te verbeteren. Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Dit sluipverkeer komt nu vooral uit Bergeijk en de achterliggende gebieden. Het zijn mensen die via Eersel een route naar Veldhoven en Eindhoven zoeken.

Met de aanleg van de Diepveldenweg komt er een 60 km/uur weg met een lengte van ongeveer 4.900 meter. Deze begint op het zuidelijke deel van de Stökskesweg bij industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk. De weg loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwest kant van Bergeijk naar de Provincialeweg N397. Daar wordt de weg ter hoogte van de Boevenheuvel met een rotonde aangesloten. Bij de kruising van de nieuwe Diepveldenweg met Stokkelen/Eerselsedijk komt een kruising met voorrang voor het verkeer op de nieuwe weg. Om een veilige oversteek te maken voor fietsers en voetgangers worden hier twee (kleine) fietstunnels gerealiseerd voor langzaam verkeer in de richting Bergeijk en Eersel (vice versa) op de Bergeijkesedijk/Stokkelen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie: https://www.mobiliteitindekempen.nl/n69-diepveldenweg-eersel-bergeijk