Voorbereidende werkzaamheden Nieuwe N69 in volle gang

Nieuwe N69

Voordat eind dit jaar de schop de grond in kan, moet er nog veel gebeuren. De provincie heeft zich met het team van Boskalis Nederland inmiddels gevestigd in Veldhoven. Vanuit daar worden alle voorbereidingen getroffen voor de aanleg van deze weg. Ook in het plangebied zelf zijn de eerste activiteiten zichtbaar. 

Het is een indrukwekkende hoeveelheid werk: voorbereiden en aanvragen van een groot aantal vergunningen, voorbereidingen treffen voor het verleggen van kabels en leidingen, inkoop van materialen, ontwerpen, het uitzoeken van leveranciers en het opstellen van uitvoeringsplannen. 

Ontwerp

De lengte, hoogte en breedte van de nieuwe N69 staan vast in het referentieontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan. Nu moet dit referentieontwerp door de aannemer technisch nog nader worden uitgewerkt en doorberekend tot een definitief ontwerp. In deze fase wordt ook verder nagedacht over bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit en waterhuishouding. In september organiseert de provincie met Boskalis in de verschillende gemeenten hierover informatiebijeenkomsten over de stand van zaken van het ontwerp. U hoort dan ook meer over de aanpak van de uitvoering die eind 2019 start en wat dat voor u betekent.

Onderzoeken in het veld

In het veld vinden al diverse onderzoeken plaats. Ecologisch onderzoek moet uitwijzen hoe het leefgebied van de diverse soorten fauna, zoals bijvoorbeeld vleermuizen, broedvogels en kleine marterachtigen, in elkaar steekt zodat hier zorgvuldig mee kan worden omgegaan. Inmiddels zijn ook alle bomen in het projectgebied in kaart gebracht. 

Bij het geotechnisch onderzoek wordt de draagkracht van de ondergrond op het tracé bepaald. Waar dat nog niet gedaan is, wordt het werkterrein tevens onderzocht op Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eventuele vondsten worden opgeruimd. Daarna kan het archeologisch onderzoek starten. Door middel van het graven van proefsleuven wordt de grond onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren. Voor de zomer zijn de meeste onderzoeken afgerond.

Werkterrein en bouwverkeer

Vanaf juli 2019 vestigen de projectteams van de provincie en Boskalis zich in het projectgebied. Het werkterrein wordt na de zomer ingericht. Medio oktober wordt een bouwweg voor het bouwverkeer aangelegd om de omliggende dorpskernen te ontlasten.

Blijf op de hoogte

Via de website, facebook en de digitale nieuwsbrief van Grenscorridor N69 kunt u het project en de werkzaamheden volgen. Dit jaar organiseren provincie en aannemer ook een aantal informatiebijeenkomsten. Meer hierover leest u hier. Heeft u vragen met betrekking tot bouwwerkzaamheden, kunt u contact met Boskalis opnemen.  Bekijk hier alle contactgegevens.

Groot onderhoud N69 Zuid

Naast de aanleg van de Nieuwe N69 werkt de provincie aan een planstudie om van het zuidelijk deel van de N69 een duurzaam veilige en toekomstbestendige weg te maken. Het zuidelijke deel loopt van de aansluiting met de Nieuwe N69 bij de Luikerweg tot aan de Belgische grens. Onderhoud aan dit tracé kan vanwege de kwaliteit van de weg niet wachten tot de uitvoering van deze planstudie. Daarom voert Boskalis daar dit najaar groot onderhoud uit. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Daarbij worden ook een aantal kleine verkeerskundige aanpassingen meegenomen i.v.m. veiligheid. Voor de zomer 2019 informeren we u nader over het onderhoud aan de N69 Zuid, via onder meer deze nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst. Meer informatie.

Foto: loopkar detectie niet-gesprongen explosieven