Start voorbereidend onderzoek en bomenkap Nieuwe N69

Nieuwe N69
Nieuwe N69

Voordat begonnen kan worden met de aanleg van de Nieuwe N69, wordt voorbereidend onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven en archeologie. Hiervoor worden eerst diverse locaties, waar de Nieuwe N69 komt te liggen, vrij gemaakt van bomen. Boskalis is vandaag gestart met de bomenkap bij het Koningshofbos in Veldhoven en volgt zo het tracé van de weg. 

 

Natuuronderzoeken en begeleiding van ecoloog

Er wordt uiteraard zorgvuldig gekapt. Een ecoloog heeft de bomen op de plek van de nieuwe weg in kaart gebracht. Elke boom is apart onderzocht op kwaliteit en is vervolgens ingemeten, waarbij behoud steeds het uitgangspunt is geweest. Daarna is samen met de ontwerper en de landschapsarchitect bekeken welke bomen kunnen blijven staan. Waar mogelijk is het ontwerp van de weg en de landschappelijke inpassing aangepast om zoveel mogelijk bomen te sparen.

De ecoloog blijft ook tíjdens de bomenkap nauw betrokken. Hij controleert voorafgaand welke diersoorten nog aanwezig zijn en geeft vervolgens het gebied ecologisch vrij, met als doel om voorzichtig met de natuur om te gaan. Voor onder andere de vleermuizen en de eekhoorns worden speciale maatregelen genomen, zodat de aanleg van de weg voor hen geen schadelijke effecten heeft. Voor de kap is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing is verleend.

Aanleg nieuwe natuur

Ter compensatie van de te kappen bomen wordt ook weer bos en natuur aangelegd. Deze compensatiegebieden bevinden zich in de directe omgeving van de nieuwe weg.

Ook worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de Nieuwe N69 een barrière vormt voor aanwezige planten en dieren. Bij de realisatie van de weg worden onder andere hopovers voor vleermuizen, faunatunnels onder wegen en bloemrijke grasbermen aangelegd.  Zo blijft de biodiversiteit behouden en kan de natuur zich verder ontwikkelen.

Lees meer over de ecologische aanpak in het interview met de ecoloog: Nieuwe N69: niet versnipperen, maar ritsen