Start uitvoering Run bij natuurgebied Grootgoor

Gebiedsimpuls

Waterschap De Dommel start vanaf maandag 8 maart 2021 met de uitvoering van de waterberging voor de Run bij de Veldhovensedijk, vlakbij Klimrijk Brabant in Veldhoven. Ter hoogte van de nieuwe N69 komt er in de waterberging tevens een nieuwe regelbare stuw.  Zo wordt het mogelijk om water tijdelijk vast te houden bij extreem hoogwater.  Dit zorgt voor minder kans op wateroverlast bij Eindhoven. Daarnaast, gaat de Run weer kronkelend zijn weg door het landschap vinden in het natuurgebied Grootgoor, tussen de Kuningen en de nieuwe N69. De beek wordt gedeeltelijk verlegd, smaller en minder diep. Dit zorgt voor meer variatie in natuurontwikkeling en een verbetering van de waterkwaliteit.  Een combinatie van Aannemers Den Ouden en F.J. van Uijtert gaat deze klus uitvoeren. Gestart wordt met de kade en stuw, vanaf mei begint het graafwerk voor de nieuwe meanders in de Run. Eind 2021 is het totale werk klaar.

Bomenkap

Maandag 8 maart start de aannemer met het kappen van de begroeiing en stukken bos die nu op de plek van de nieuwe kade staan. De kapwerkzaamheden duren ongeveer een week en worden afgerond voor het broedseizoen begint.

Waterberging

“Door het aanleggen van een waterbergingsgebied op deze locatie, verminderen we de kans op wateroverlast bij Eindhoven”, licht Maurice Vroomen toe, projectmanager van beekdal De Run. “Als de hoogwaterkade en de stuw er straks liggen, kan deze geheel of gedeeltelijk ingezet worden. Bij maximale inzet van de waterberging kan hier in het hoogwaterseizoen 460.000 kuub  water tijdelijk geparkeerd worden. Het zal niet nodig zijn de waterberging iedere keer volledig te benutten. Het geheel inzetten van de waterberging mag eens in de 25 jaar. Vanzelfsprekend is de uiteindelijke inzet natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden en de effecten van klimaatsverandering.”

Bron: Rob Engelen, Innocad

Stuw met visbek

Ter hoogte van de nieuwe N69,  in de kade van de waterberging, komt een nieuwe geautomatiseerde stuw. De klep van deze stuw staat nagenoeg altijd open. Alleen bij  extreem hoogwater wordt de klep omhoog gezet. Ook bij droogte kan de stuw helpen om water langer in het gebied vast te houden. Wanneer de klep open staat, kunnen vissen de stuw passeren. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor vissoorten als de beekprik en riviergondel. Er komt een zogenaamde visbek op de stuwklep, zodat vissen ook bij laag water de stuw kunnen passeren.

Brug

Op de kade maken we een recreatiepad voor onder andere wandelaars en fietsers. Over de stuw komt een brug die een verbinding maakt tussen de Riethovensedijk en de Gagelgoorsedijk. Het gebied, rond de waterberging, wordt hierdoor toegankelijker voor recreatie.

Nieuwe meanders

Om de Run weer in zijn kronkelende staat te herstellen, wordt de beek smaller en minder diep gemaakt. Daarnaast worden er twee stuwen verwijderd, zodat ook hier vissen vrij kunnen zwemmen. Door stukken oude landbouwgrond langs de beek af te graven, krijgt het natuurgebied weer het karakter van vochtig hooiland. Zo blijft water langer in het gebied en   het grondwaterniveau ook in droge perioden op peil. “Hierdoor pakken we de verdroging aan in dit gebied”, aldus projectmanager Vroomen.

Contact en informatie over de uitvoering

Informatie over de werkzaamheden, een actuele planning en transportroutes zijn te vinden op www.dommel.nl/run. “We hebben een zorgvuldig uitvoeringsplan gemaakt en proberen overlast tot een minimum te bepreken”, geeft Tessa Guntlisbergen aan, omgevingsmanager van de aannemerscombinatie Den Ouden-F.J. van Uijtert. “Mochten er tips, meldingen of vragen zijn over de uitvoering, kan er contact met mij worden opgenomen”.

Totale herinrichting beekdal de Run

Het Grootgoor-project is onderdeel van een groter plan om het gehele beekdal van de Run opnieuw in te richten. Dat gebeurt in fases. In 2019 is de vispassage bij de Kempense Plassen al gerealiseerd. De plannen voor de deelgebieden Stevert en Heers zijn in voorbereiding.

Samenwerking en financiering

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven, Staatsbosbeheer. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.