Start uitvoering Keersop Kromhurken Bergeijk

Gebiedsimpuls

Waterschap De Dommel start met de werkzaamheden aan de Keersop ter hoogte van de Kromhurken. Het gaat om het gebied tussen de Vlieterdijk en de Looerheideweg in Bergeijk. Het deelproject ‘Beekherstel Keersop Kromhurken’ is onderdeel van een groter plan, om de Keersop opnieuw in te richten. Er komt een beekdal dat de gevolgen van de verandering van het klimaat beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor droge en natte periodes. De maatregelen maken de kans op wateroverlast kleiner, gaan verdroging tegen en maken de kwetsbare natuur sterker. Aannemer H. v.d. Wal Grondwerken voert dit deelproject uit. In het najaar van 2022 is het werk klaar.

Een klimaatrobuust beekdal

Langs de beek graaft v.d. Wal op delen, de bovenste voedselrijke grondlaag 20 tot 40 cm af. Er ontstaat meer ruimte om het water op te vangen. De kans op wateroverlast in het landbouwgebied en in de natuur wordt zo kleiner. De graafwerkzaamheden vinden plaats voor juni. Na de zomer start vd Wal met het aanplanten van de singels die onderdeel vormen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). In het beekdal ontstaat o.a. een kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland. Dit type natuur past goed bij de bestaande natuur van de Kromhurken.
 

Beheer door omwonende agrariërs

De plannen zijn gemaakt samen met perceeleigenaren. Een deel van de landbouwgronden richt het waterschap in als natuur, als onderdeel van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Een aantal agrariërs die in de buurt wonen, gaan in de toekomst het beheer verzorgen.  

Afvoer grond

Er blijft een deel van de afgegraven grond in het gebied, om een aantal percelen binnen de Kromhurken op te hogen. De rest van de grond voert de aannemer af via een transportroute. Aannemer v.d. Wal probeert de overlast tot een minimum te beperken. De vrachtwagens rijden via de Vlieterdijk, de Kromhurken, de Hoekerbeemden naar de Fressevenweg. Op deze manier heeft het centrum van Bergeijk minder overlast. Voor de veiligheid sluit de aannemer de Vlieterdijk tijdens het project tijdelijk af.

Totale herinrichting Keersop beekdal

De Keersop maakt onderdeel uit van het integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69. Trekker van dit deelgebied is waterschap De Dommel. Het project ‘Beekherstel Keersop Kromhurken’ is onderdeel van een plan om de Keersop opnieuw in te richten. Dat gebeurt in fases. De voorbereiding voor de uitvoering van het project Keersopperbeemden is in gang. Dit is het stuk tussen de Loonderweg en Loverensedijk bij Dommelen. Het plan voor het tussengelegen deelgebied Keersop Midden, is nog in voorbereiding. Waterschap De Dommel werkt in 2022 samen met de omgeving aan de invulling van het het projectplan. De komende periode krijgen inwoners de kans om mogelijke oplossingen, ideeën en wensen in te brengen. Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de Keersop nieuwsbrief.