Start aanleg verdiepte ligging Molenstraat

Nieuwe N69

Ter plaatse van de kruising met de Molenstraat wordt de Nieuwe N69 verdiept aangelegd. De Molenstraat wordt met een viaduct over de verdiepte ligging heen gelegd. Kijk op de digitale kaart voor het ontwerp digitale kaart voor het ontwerp.

Aanleg verdiepte ligging t.h.v. Molenstraat

De afgelopen periode zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de verdiepte ligging N69 t.h.v. de Molenstraat. Zo is in de Molenstraat een korte omleidingsweg (bypass) aangelegd, zodat de weg gewoon gebruikt kan worden tijdens de aanleg van de verdiepte ligging. Tevens is een tijdelijke bemalingsinstallatie aangebracht. Bemalen – het verlagen van de grondwaterstand – is tijdens de aanleg nodig omdat het aanlegniveau van de verdiepte ligging onder de grondwaterstand ligt. Onderstaande luchtfoto toont de situering van de verdiepte ligging en de omliggende wegen.

 
Luchtfoto mei 2020

In de week van 25 mei 2020 wordt gestart met het ontgraven van de verdiepte ligging. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. In de daarop volgende twee weken wordt een waterdichte folieconstructie aangebracht. Zie onderstaande verbeelding. Deze folie voorkomt dat de verdiepte ligging onder water komt te staan zodra de aanleg gereed is en de bemaling is uitgeschakeld. In de volgende stap wordt de verdiepte ligging voorzien van een rioleringssysteem. Water dat in de verdiepte ligging stroomt, wordt hiermee opgevangen en afgevoerd. Ten slotte wordt de verdiepte ligging afgewerkt en worden de funderingen van het viaduct Molenstraat aangebracht. Daarna wordt het bemalingssysteem uitgeschakeld en gedemonteerd. In totaal zullen de werkzaamheden waarin de bemaling actief is maximaal 8 weken, tot uiterlijk 17 juli 2020, duren.


Verbeelding dwarsdoorsnede verdiepte ligging

En daarna

Na de zomer volgt het betonwerk van het viaduct Molenstraat. De werkzaamheden aan het viaduct lopen door tot medio 2021. In het tweede kwartaal van 2021 wordt het viaduct Molenstraat afgebouwd en wordt de wegconstructie van de nieuwe Molenstraat aangelegd.

Bypass verkeer Molenstraat

Verkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van de route Molenstraat. Hiervoor is een korte omleidingsweg (bypass) aangelegd. De bypass heeft hetzelfde wegprofiel als de oorspronkelijke Molenstraat. Bij het ontgraven van de verdiepte ligging zal het bodemmateriaal tijdelijk in depot worden opgeslagen. Hierbij zal bouwverkeer de bypass Molenstraat veelvuldig oversteken. Om ervoor te zorgen dat dit voor alle weggebruikers veilig gebeurt, worden verkeersregelaars ingezet.