Grenscorridor N69 pakt door. Op weg naar een mooier en fijner leefgebied

Nulplus
Gebiedsimpuls

Een belangrijke stap in de ‘Totaaloplossing Grenscorridor N69’ is vorig jaar gezet met de opening van de Nieuwe N69 en aansluiting op de A67. Een mooie mijlpaal, maar we zijn nog niet klaar! De komende jarenwerken provincie, gemeenten, waterschap en andere partners voortvarend verder aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied.

Afgelopen oktober is de nieuwe N69 in gebruik genomen. Die loopt buiten de dorpen om, zodat doorgaand verkeer en vrachtverkeer niet meer door Valkenswaard en Waalre hoeft. Het is stap één op weg naar een bereikbaarder en leefbaarder gebied. Want er liggen nog twee grote opgaven om de doelen van de totaaloplossing Grenscorridor N69 te halen. Het gaat om de zogenaamde Nulplusmaatregelen en de Gebiedsimpulsmaatregelen.

Extra verkeersmaatregelen

Nulplusmaatregelen zijn extra verkeersmaatregelen die de provincie Noord-Brabant en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen. Deze moeten de doorstroming op de lokale wegen verbeteren en het sluipverkeer tegengaan. Ze zorgen ook voor meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast. Er zijn al mooie projecten gerealiseerd, de komende jaren staan er nog veel meer op stapel.

Werken aan een mooier gebied

Met gebiedsimpulsmaatregelen werken we aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, gemeenten en natuurpartners, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. De partners willen samen met agrarische ondernemers en bewoners het grenscorridorgebied mooier maken, zodat het hier fijn leven en werken blijft.

De succesvolle samenwerking op dit gebied smaakt overigens naar meer. Naast de afgesproken maatregelen in het Gebiedsplan Grenscorridor N69, werken verschillende partijen ook aan een Gebiedsgerichte Aanpak voor deze regio. Belangrijkste opgaven daarin zijn het versnellen van natuurherstel, verbeteren van de waterkwaliteit en de transitie van de landbouw. En omdat natuur, beken en wegen niet bij de grens stoppen, worden ook de Vlaamse partners hierin betrokken. Lees meer over de Gebiedsgerichte Aanpak.

Doorpakken

Nu de nieuwe N69 er ligt, kunnen alle partijen goed doorpakken met de verdere plannen voor het grenscorridorgebied. Sommige projecten moesten wachten tot de N69 klaar was, bijvoorbeeld het aanpassen van lokale wegen. Gemeenten kunnen nu het verkeer omleiden over de nieuwe weg. Dat maakt werkzaamheden aan deze wegen mogelijk, net als het herinrichten van de oude N69 in Aalst en Valkenswaard.

Alle ambities en plannen zorgen voor beter bereikbare dorpen en een mooier en fijner leefgebied. De ‘Grenscorridor N69’ betreft het gebied van Eindhoven tot Lommel en Pelt (België), en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende.

Wat staat er allemaal op stapel? Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die zijn of binnenkort worden genomen:

Gemeente Waalre

 • Traverse Zuid is ingericht als 30 km/u straat met gelijkwaardige kruisingen. Bekijk een filmpje van de heringerichte weg via YouTube.
 • In de straten rondom Traverse Zuid zijn sluipverkeerwerende maatregelen voor verkeer genomen
 • Bij de bebouwde komgrens is een doseerlicht geplaatst
 • In het voorjaar 2022 start de gemeente met een grootschalige herinrichting van de Eindhovenseweg. Vooruitlopend zijn al de nodige verkeersbesluiten genomen.
 • Op dit moment bereidt Waalre het vrachtwagenverbod voor.
 • Ter hoogte van de Lissevenlaan komt een hoogtebeperking voor vrachtwagens. Daarmee wordt doorgaand vrachtverkeer geweerd en naar de A2/67 en nieuwe N69 geleid.
 • Door een grootschalige kavelruil met agrariërs is i.s.m. Natuurmonumenten en ZLTO ruim 30 ha nieuwe natuur in het Dommeldal de Hogt gerealiseerd en door nieuwe bruggen en fietspaden is het gebied recreatief aantrekkelijker geworden.
 • Volg de plannen op www.duurzaamdoorwaalre.nl

Gemeente Eersel

 • De Diepveldenweg tussen Bergeijk en Eersel is bijna gereed. Daarmee ontstaat een nieuwe noordelijke ontsluiting richting de N397
 • In 2021 zijn sluipverkeerwerende maatregelen genomen in Stokkelen
 • In 2022/2023 wordt de Hazenstraat heringericht
 • In 2023/2024 volgt de herinrichting van de Eindhovenseweg in Steensel
 • In 2023/2024 komt een fietspad in Steensel langs de Stevert en Stevertsebaan
 • Er komt een fietsbrug over de A67 tussen Meerheide en Haagdoorn

Gemeente Bergeijk

 • Wandelpaden zijn aangelegd langs de Run, Keersop en Beekloop
 • Diverse fietspaden zijn en worden aangelegd
 • In het bosgebied Einderheide zijn maatregelen genomen om het bos te verjongen, fietspaden aangelegd, wordt het fietspad Molenstraat verlicht en worden nieuwe bomen aangeplant Sluipwerende verkeersmaatregelen zijn en worden genomen op de routes
  • Heijerstraat – Loveren (Westerhoven)
  • Eikestraat – Hobbel – Broekhovenseweg – Dorpsstraat – Schaiksedijk – Schoolstraat – Kapelstraat (Riethoven)
  • Burgemeester Aartslaan (Bergeijk)
  • Fressevenweg (Bergeijk)
  • Runderbochten (Bergeijk)
 • De Diepveldenweg tussen Bergeijk en Eersel is bijna gereed. Daarmee ontstaat een nieuwe noordelijke ontsluiting richting de N397
 • Er komt een uitkijk- en vleermuistoren bij Einderheide
 • In Westerhoven wordt een recreatiefpunt gerealiseerd
 • Samen met ondernemers is in Bergeijk is een ruiternetwerk aangelegd
 • Kijk hier voor het volledige overzicht van de initiatieven van gemeente Bergeijk

Gemeente Valkenswaard

 • Met Masterplan Centrum Valkenswaard is de oude N69 vervangen door een autoluw centrum met meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers, prachtige terrassen en een compact winkelhart. De nieuwe Markt is al volop in gebruik. De Eindhovenseweg is in 2022 klaar. Daarna worden andere entrees richting het centrum aangepast. 
 • Met verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid en op de Dommelseweg wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeterd.
  • De Westerhovenseweg is sinds 7 december 2021 gereed.
  • Brouwerijdreef, Brouwerijplein en Bergstraat worden in 2022 aangepakt.
  • In 2023 volgen de Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg
  • Bekijk de hele planning op www.bereikbaarvalkenswaard.nl/dommelenzuid

Gemeente Veldhoven

 • Gemeente Veldhoven heeft de aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67 gerealiseerd
 • En werkt aan gebiedsimpulsmaatregelen in het gebied ten zuiden van de A67. Daar lonkt een uniek landschap met veel kansen en mogelijkheden. De aanleg van de nieuwe N69 en de nieuwe aansluiting op de A67 zal een grote impact hebben. Maar het landschap zal ook een positieve verandering ondergaan door de aanleg van nieuwe natuur en het herstel van de natuurlijke kronkelende loop van de beek De Run. De gemeenteraad van Veldhoven heeft de globale visie voor het gebied vastgesteld. Lees meer op https://www.veldhoven.nl/gebiedsimpuls-grenscorridor

Provincie Noord-Brabant

 • Aanleg Nieuwe N69 buiten centrum Valkenswaard en Aalst om
 • In 2019 is groot onderhoud gepleegd aan de Luikerweg / zuidelijk deel N69 en zijn enkele verkeerskundige maatregelen genomen
 • De verkenning N69 Zuid is afgerond, deze wordt nu onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak
 • De N397 (Dommelsedijk) is volledig opnieuw ingericht tussen de komgrens Dommelen en de rotonde Braambos
 • Nieuwe natuurstrook ten oosten van de Nieuwe N69

Beekdal de Run (waterschap de Dommel)

 • De uitvoering van deelgebied Run Grootgoor is in mei klaar. Nieuwe kades en een hoogwaterstuw zorgen dat tijdelijk 460.000 kuub water vastgehouden kan worden bij extreme regenval. Er komt een recreatiepad voor fietsers en wandelaars, een fietsbrug en De Run meandert weer tussen Kuningen en de Nieuwe N69
 • Voor de deelgebieden Run Stevert en Run Heers wordt het voorlopig ontwerp vertaalt naar definitief ontwerp. Dit is naar verwachting mei 2022 gereed
 • Lees meer op https://www.dommel.nl/run 

Beekdal de Keersop (waterschap de Dommel)

Een breder beekdal kan de gevolgen van klimaatverandering beter op vangen. Zo is de kans op wateroverlast kleiner, gaan we verdroging tegen en helpen de kwetsbare natuur sterker te worden. Het beekherstelproject de Keersop bestaat uit drie projecten.

 • Het projectgebied Keersop Kromhurken wordt dit jaar afgerond.
 • In 2022 start de uitvoering van het project Keersopperbeemden. Dit is het stuk tussen de Loonderweg en Loverensedijk bij Dommelen.
 • Het plan voor het tussengelegen deelgebied Keersop Midden, is nog in voorbereiding. Binnenkort krijgen inwoners de kans om mogelijke oplossingen, ideeën en wensen in te brengen.