Werkzaamheden

Voordat er daadwerkelijk werd gestart met de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken verricht. Inmiddels is de aanleg van de weg gestart. Hieronder leest u op hoofdlijnen de werkzaamheden die plaatsvinden en de planning. Volg ons ook op de website, facebook en via digitale nieuwsbrief om actief geïnformeerd te worden over de werkzaamheden.

Uitvoerende werkzaamheden

Begin 2020 is daadwerkelijk de eerste schop de grond in gegaan voor de Nieuwe N69. De eerste werkzaamheden waren de heiwerkzaamheden voor de aanleg van beekdalbrug Run en beekdalbrug Keersop. Inmiddels wordt gewerkt aan de ondersteuning voor het brugdek voor de bruggen.

Ook op andere locaties zijn de uitvoerende werkzaamheden gestart zoals bij de verdiepte ligging bij de Molenstraat, de bouw van de fietstunnel bij de Mgr. Smetstraat en de voetgangersbrug bij Einderheide en Braambos.

Verkeersmaatregelen
Alle wegwerkzaamheden meldt Boskalis ook aan bij Melvin, het landelijke overzicht voor wegwerkzaamheden en evenementen. Zodra werkzaamheden ingepland zijn, ziet u dit terug op https://melvin.ndw.nu/public.

Nieuwsberichten werkzaamheden:

Planning

  • Januari 2019 is Boskalis gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe verbinding N69,
  • Begin 2020 is de realisatie gestart.
  • Eind 2021 is de nieuwe verbinding N69 gereed voor automobilisten.

Via de links hieronder ziet u een overzichtskaart van de Nieuwe N69, inclusief een planning per object (kaart opgeknipt in vier delen)

Vergunningen

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe Verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69.

Op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant vindt u een overzicht van hoe de vergunningen worden verleend en toezicht & handhaving is geregeld voor de N69. Ook de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen zijn hier binnenkort te vinden.  

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Nieuwe Verbinding N69 kunt u terecht bij:

VTH-Loket N69
N69@odzob.nl
T  06 - 40 19 13 41 
www.odzob.nl/N69 

Veiligheid

Het bouwterrein is per definitie gevaarlijk terrein. En we hebben het hier over een groot en langgerekt bouwterrein. Zo groot, dat er geen hekken omheen kunnen. Boskalis geeft dan ook veel aandacht aan de veiligheid van de medewerkers, de weggebruikers en bezoekers van het project.

Iedereen die het bouwterrein betreedt, dient zich te melden bij de hoofdkeet aan de Westerhovenseweg. Zonder toestemming en begeleiding én een helm, beschermend schoeisel en signalerende kleding mag niemand het bouwterrein betreden. Heeft u dit allemaal niet, dan bent u in overtreding en mag u niet het bouwterrein op. 

Voorbereidende werkzaamheden

2019 stond in het teken van het treffen van de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe N69. Boskalis heeft onderzoeken uitgevoerd, werkterreinen ingericht, vergunningen aangevraagd en het verleggen van kabels en leidingen voorbereid en uitgevoerd. Er is ecologisch (flora en fauna), geotechnisch (onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond) en archeologisch onderzoek uitgevoerd en niet gesprongen explosieven (NGE) zijn opgespoord.

Het grootste gedeelte is afgerond in de zomer van 2019. In diezelfde zomer hebben de projectteams van provincie Noord-Brabant en Boskalis zich gevestigd in de keet nabij de Keersop, op een locatie dichter op het tracé. In het najaar van 2019 is de speciale bouwweg aangelegd, om de omliggende dorpskernen te ontlasten van bouwverkeer.

Archeologie

Met archeologisch onderzoek wordt het projectgebied onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren in de bodem. Voordat een bouwproject van start gaat, wordt er uitvoerig bronnenonderzoek gedaan. Op basis van onder meer eerdere archeologische onderzoeken, archieven en historische kaarten wordt bepaald hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Ook wordt een verwachting uitgesproken over de aard en de fysieke toestand van de vondsten.

Daarna komt er een inventariserend veldonderzoek. Eerst wordt bekeken of de grond ongeroerd is en hoe de bodem is samengesteld. Met grondboringen en proefsleuven wordt daarna systematisch bekeken of er sporen en/of vondsten aanwezig zijn. Zijn er resten aanwezig, dan wordt onderzocht of de vondsten in de bodem kunnen blijven, moeten worden opgegraven of dat het terrein kan worden vrijgegeven

In het projectgebied van de nieuwe N69 is gebleken dat er een aantal locaties waar er een verhoogde kans is op vondsten. Het onderzoek in het veld wordt pas opgestart als de grond is vrijgegeven voor niet gesprongen explosieven. 

Flora en Fauna

Ecologisch onderzoek moet uitwijzen hoe het leefgebied van de diverse aanwezige soorten fauna in elkaar steekt zodat er zorgvuldig mee kan worden omgegaan. Het gaat hier om soorten zoals vleermuizen, broedvogels en kleine marterachtigen. Door middel van veldinventarisatie en monitoring van soort(groep)en en ecologische maatregelen (faunavoorzieningen) wordt dit in kaart gebracht. Ook zijn alle bomen in het projectgebied in kaart gebracht. Lees hier het interview met onze ecoloog. En hier het artikel over de bomenkap.

Bij de aanleg van de Nieuwe N69 gaat 9 ha bestaand natuurgebied en 9 ha natuurontwikkelingsgebied verloren. Daarnaast is ook sprake van (geluids-) verstoring van natuur. Deze natuur wordt ruim gecompenseerd. In het hele gebied van de Grenscorridor N69 wordt de komende jaren in totaal 500 hectare nieuwe natuur aangelegd om het Natuur Netwerk Brabant af te ronden.


Binnen deze 500 hectare valt ook de 52 hectare die wettelijk verplicht gerealiseerd moet worden voor compensatie van de Nieuwe N69. Naast de nieuwe verbinding en de nieuwe natuur worden in het gebied van de Grenscorridor N69 ook veel projecten uitgevoerd op het gebied van water, landbouw, landschap en recreatie.


De uitvoering van al deze maatregelen gebeurt door de verschillende partners in het gebied die hierover afspraken met elkaar hebben gemaakt in het Integraal Gebiedsplan (november 2014). In 2025 moet de uitvoering gereed zijn. Meer over deze gebiedsimpulsmaatregelen leest u onder het gebiedsplan.

Groot Onderhoud N69 Zuid

In september en oktober van 2019 is het Groot Onderhoud uitgevoerd aan het zuidelijk deel van de N69, het deel vanaf de aansluiting met de Nieuwe N69 tot aan de Belgische grens. Lees hier meer informatie over dit project.

 

Project partners

Logo Provincie Noord-BrabantLogo Boskalis