Werkzaamheden

Voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de ruimte die nodig is voor de aanleg van de nieuwe weg vrij is van obstakels.

Boskalis Nederland voert onder andere archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) uit. Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Hiervoor zijn en worden compenserende maatregelen getroffen. Verder zijn de kabels en leidingen in de ondergrond in kaart gebracht en worden de verleggingen hiervan voorbereid met de netbeheerders. De vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project zijn/worden aangevraagd.

Archeologie

Met archeologisch onderzoek wordt het projectgebied onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren in de bodem. Voordat een bouwproject van start gaat, wordt er uitvoerig bronnenonderzoek gedaan. Op basis van onder meer eerdere archeologische onderzoeken, archieven en historische kaarten wordt bepaald hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Ook wordt een verwachting uitgesproken over de aard en de fysieke toestand van de vondsten.
Daarna komt er een inventariserend veldonderzoek. Eerst wordt bekeken of de grond ongeroerd is en hoe de bodem is samengesteld. Met grondboringen en proefsleuven wordt daarna systematisch bekeken of er sporen en/of vondsten aanwezig zijn. Zijn er resten aanwezig, dan wordt onderzocht of de vondsten in de bodem kunnen blijven, moeten worden opgegraven of dat het terrein kan worden vrijgegeven
In het projectgebied van de nieuwe N69 is gebleken dat er een aantal locaties waar er een verhoogde kans is op vondsten. Het onderzoek in het veld wordt pas opgestart als de grond is vrijgegeven voor niet gesprongen explosieven. 

Flora en Fauna

Ecologisch onderzoek moet uitwijzen hoe het leefgebied van de diverse aanwezige soorten fauna in elkaar steekt zodat er zorgvuldig mee kan worden omgegaan. Het gaat hier om soorten zoals vleermuizen, broedvogels en kleine marterachtigen. Door middel van veldinventarisatie en monitoring van soort(groep)en en ecologische maatregelen (faunavoorzieningen) wordt dit in kaart gebracht. Tevens zijn alle bomen in het projectgebied in kaart gebracht

Vergunningen

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe Verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Op de website odzob.nl/n69 vindt u binnenkort een overzicht van hoe de vergunningen worden verleend en toezicht & handhaving is geregeld voor de N69. Ook de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen zijn hier binnenkort te vinden.  

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Nieuwe Verbinding N69 kunt u terecht bij:

VTH-Loket N69
N69@odzob.nl
T  06 - 40 19 13 41 
www.odzob.nl/N69 

Planning

Januari 2019 is Boskalis gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe verbinding N69, zodat eind 2019 de eerste schop de grond in kan. Eind 2021 is de nieuwe verbinding N69 gereed voor automobilisten.

Voorbereidende werkzaamheden

Dit jaar heeft Boskalis nodig voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals het doen van onderzoek, inrichten van het werkterrein, aanleg van een bouwweg voor het bouwverkeer, aanvragen van vergunningen en (voorbereiden van) verleggen van kabels en leidingen. Grofweg ziet de planning van deze fase er als volgt uit: 

De voorbereidende onderzoeken starten in februari en het grootste gedeelte wordt afgerond in de zomer. Het gaat om ecologisch (flora en fauna), geotechnisch (onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond) en archeologisch onderzoek en het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE).
In 2019 starten ook de voorbereidingen van de verlegging van kabels en leidingen. De planning van de daadwerkelijke verleggingen is nog niet bekend.
                                            
Het werkterrein wordt na de zomer ingericht en vanaf juli vestigen de projectteams van provincie Noord-Brabant en Boskalis zich op een locatie dichter op het tracé. Medio oktober 2019 wordt een bouwweg aangelegd, om de omliggende dorpskernen te ontlasten van bouwverkeer.                                                      

Uitvoerende werkzaamheden
Eind 2019 gaat daadwerkelijk de eerste schop de grond in voor de Nieuwe N69.

Groot onderhoud N69 Zuid
In september en oktober van 2019 wordt het Groot Onderhoud uitgevoerd aan het zuidelijk deel van de N69, het deel vanaf de aansluiting met de Nieuwe N69 tot aan de Belgische grens. Lees hier meer informatie over dit project.

Veiligheid

Het bouwterrein is per definitie gevaarlijk terrein. En we hebben het hier over een groot en langgerekt bouwterrein. Zo groot, dat er geen hekken omheen kunnen. Boskalis geeft dan ook veel aandacht aan de veiligheid van de medewerkers, de weggebruikers en bezoekers van het project.

Iedereen die het bouwterrein betreedt, dient zich te melden bij de hoofdkeet aan de Westerhovenseweg. Zonder toestemming en begeleiding én een helm, beschermend schoeisel en signalerende kleding mag niemand het bouwterrein betreden. Heeft u dit allemaal niet, dan bent u in overtreding en mag u niet het bouwterrein op.

Wanneer de werkzaamheden buiten starten is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om, vanaf een veilige plek, de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Hiervoor richten wij een uitkijkpunt in. 

Project partners