Nieuwe N69

Veel doorgaand verkeer in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. 

Grenscorridor N69

De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, extra verkeersmaatregelen én in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids) partners én agrarische ondernemers dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst!

Waar komt de nieuwe weg

Het nieuwe tracé volgt globaal vanaf de Luikerweg in Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage Heideweg. Vervolgens loopt het vanaf de aansluiting van de N397 over een lengte van een kleine twee kilometer parallel aan de Keersopperdreef. Er is gezocht naar een tracé waarbij zowel de aanwezige landbouwbedrijven als de natuur zo min mogelijk worden geraakt.

Vanaf de kruising met de Molenstraat loopt de nieuwe weg tot aan de A67. Hier wordt de weg met een ongelijkvloerse kruising verbonden met de A67. Deze aansluiting wordt door de gemeente Veldhoven gerealiseerd binnen het project Kempenbaan West. Door de nauwe verbondenheid van beide projecten werken gemeente en provincie intensief samen bij de realisatie. 

Bekijk de kaart voor het conceptontwerp.

Behoud en versterken van natuur

De verbindingsweg loopt in een gebied met landbouwgronden en deels in een natuurrijk gebied met beekdalen, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarom is er veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur. Over een lengte van 250 meter wordt de weg verhoogd en op palen gezet,. Zo hebben dieren een onderdoorgang en blijft de natuur aaneengesloten.

Ook fietsers en voetgangers kunnen de weg op die manier kruisen. Door de beekdalen op deze manier beter zichtbaar te maken, wordt de beleving van de natuur voor recreanten versterkt. Dit past in de ambitie van de provincie om de nieuwe N69 te ontwikkelen als meest groene en duurzame weg van Brabant.

Raakvlak projecten

Aansluiting A67

Het project Kempenbaan West is nauw verbonden met de aanleg van de Nieuwe N69. Gemeente Veldhoven realiseert namelijk de aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67. Gemeente en provincie werken daarom intensief samen bij de realisatie van deze projecten en stemmen onderling af om de hinder van deze werken te beperken. Meer informatie over project Kempenbaan west vindt u op deze pagina. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief om alle ontwikkelingen rondom dit project te volgen.

Zuidelijk deel N69

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe N69, krijgt het deel van de huidige N69 van de Belgische grens tot de nieuwe N69 een onderhoudsbeurt. Dat is meegenomen in de opdracht aan de aannemer. Het onderhoud aan dit zuidelijke deel van de N69 gaat vooraf aan een brede planstudie die de komende jaren plaatsvindt. In deze planstudie bekijkt de provincie met regionale partijen wat in bredere zin nodig is voor het toekomstbestendig maken van dit wegdeel. De bredere planstudie is als aparte opdracht gestart in 2019 en valt niet binnen de gebiedsopgave Grenscorridor N69. 

Lees hier meer over de planstudie voor het zuidelijk deel van de N69.

N74 Noord-Zuid Limburg

Het project Noord-Zuid Limburg verwijst naar de Belgisch-Limburgse wegverbinding N74 die Hasselt verbindt met de Nederlandse grens en de N69 richting Eindhoven. Net zoals bij de N69, die door het centrum van Valkenswaard en Waalre loopt, brengt de N74 zowel lokaal als regionaal verkeer met zich mee. Deze wegverbinding loopt in België dwars door de gemeente Houthalen-Helchteren. De gevolgen zijn veel fileleed, verkeersonveilige situaties en een aangetaste leefbaarheid door geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit in het centrum van Houthalen en Helchteren. Noord-Zuid Limburg zoekt daarvoor naar een passende en duurzame oplossing, samen met de stakeholders. Het project gaat echter over meer dan een wegverbinding alleen. Oplossingen voor openbaar vervoer en fietsverkeer en kansen voor natuur, landschap, landbouw, economie en recreatie worden ook meegenomen.

Sinds 2018 wordt Noord-Zuid Limburg uitgevoerd onder het decreet ‘complexe projecten’. In deze nieuwe procedure staan dialoog en participatie centraal, vanaf dag één. Het Departement Omgeving en De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse Regering die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten, zijn de opdrachtgevers. Samen met het studieconsortium Studio NZL en alle betrokkenen werken ze in 2021 naar een gedragen voorkeursbesluit. Dat zal de komende jaren verder uitgewerkt worden. De werken zijn voorzien vanaf 2026. Voor meer informatie over dit project: www.noordzuidlimburg.be

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Project partners

Logo Provincie Noord-BrabantLogo Boskalis