Procedure: van projectidee tot aanvraag LEADER -subsidie

Hoe werkt een LEADER-aanvraag? Welke stappen moet je doorlopen? Hieronder een globale uitleg van het proces. Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van de LAG.

Beoordeling door Lokale Actie Groep (LAG) 

Het bijzondere van LEADER is dat een samengestelde Lokale Actie Groep (LAG) uit het Grenscorridorgebied zélf kunnen bepalen welke projecten een eenmalige subsidie kunnen ontvangen waarbij 60% van de projectkosten worden gefinancierd. De LAG bestaat uit bestuurders van de betrokken gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties, bewoners en ondernemers uit het betrokken gebied. De LAG beoordeelt of projecten in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige subsidie. Zij beoordeelt ingediende projectideeën op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt!) en kijkt daarbij, naast aansluiting op de vier pijlers, naar innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.  Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro.

Vergaderdata LAG 2019 

In 2019 komt de LAG zes keer bij elkaar om ingediende projecten te beoordelen. De vergaderdata zijn onder voorbehoud gepland op 30 januari, 17 april, 19 juni, 18 september en 4 december. Op deze vergaderingen kunnen projectideeën aan de LAG gepresenteerd worden, nog voor het project officieel wordt ingediend. De LAG geeft dan advies hoe jouw idee omgezet kan worden naar een concreet project dat aansluit bij de voorwaarden van LEADER. Aanmeldingen dienen minimaal 1 maand voor de vergadering ingediend te zijn aan bij het projectsecretariaat van de LAG.

Voorbereidende fase

Met een projectidee kunt u contact opnemen met het LAG-secretariaat voor een startgesprek. Van daaruit wordt een oriënterend projectformulier ingevuld. Als het idee aan de eisen voldoet dan wordt het doorgestuurd naar de LEADER adviesgroep. De LEADER adviesgroep bepaalt of de aanvraag akkoord is om voor te leggen aan LAG. 
De volgende stap is het presenteren van het projectidee in een LAG-vergadering, zodat LAG feedback kan geven over hoe kansrijk uw idee is. Ook krijgt u vragen, opmerkingen en/of voorwaarden mee voordat u een aanvraag indient bij Stimulus. 

Aanvraagfase

Als de aanvraag bij Stimulus is ingediend, toetst Stimulus de projecten op volledigheid en ontvankelijkheid.  Pas bij ontvankelijkheid wordt de aanvraag voorgelegd aan de LAG. De LAG beoordeelt op selectiecriteria en formuleert advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Als het minimum aantal punten is behaald gaat de aanvraag naar Stimulus voor een subsidietechnische toets en naar RVO voor een EU conformiteitstoets. Wanneer de aanvraag door Stimulus en RVO positief is bevonden, ontvangt de aanvrager de beschikking. Wanneer na de inhoudelijke toetsing door de LAG, de LAG negatief  adviseert, wordt er een negatieve beschikking afgegeven.
Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk is, dit is wanneer de aanvraag niet volledig is en niet meer voldoende wordt aangevuld en/of de aanvraag niet aan de subsidievereisten voldoet en niet Eu-conform is, gaat de aanvraag niet naar de LAG maar wordt een negatieve beschikking afgegeven.

Let op. De subisidieregeling liep tot 16 december 2019 en is inmiddels gesloten voor nieuwe aanvragen. Ontvangen subsidie-aanvragen die voor die tijd zijn ontvangen, worden op dit moment nog in behandeling genomen.

Contactgegevens

Projectsecretariaat van de LAG 
Elly Trommelen, e-mail etrommelen@brabant.nl   
Conny de Gram, e-mail cdegram@brabant.nl