Criteria Leadersubsidie

Welke projectideeën komen in aanmerking

Voor de Grenscorridor N69 is een Lokale Actie Groep (LAG) opgezet. De LAG brengt initiatiefnemers in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of projecten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. 

  • Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van subsidie is dat projectideeën aansluiten op (1 van de) vier pijlers van LEADER (figuur 1). 
  • Verder zal beoordeling plaatsvinden op innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.

De vier pijlers van Leader

Pijler 1: Toekomstgericht wonen en werken nabij de brainport

De Brainport Eindhoven biedt unieke kansen voor de ontwikkeling van het LEADER gebied. Door de economische kracht van Brainport gaan steeds meer mensen in de omgeving van Eindhoven wonen. Ook trekt Eindhoven veel bedrijvigheid aan in de technologiesector. Veel innovatie vindt echter in de stad plaats, terwijl het gebied eromheen nog weinig wordt ingezet. De relatie tussen stad en land op het gebied van wonen en werken kan daarom versterkt worden.

Pijler 2: Ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector

Door de economische groei in en om Eindhoven komt er in het buitengebied meer vraag naar woningen, infrastructuur, recreatie en natuurgebied. Door de afnemende ruimte, zullen agrariërs moeten innoveren. Dit kan onder meer door hun traditionele bedrijf anders in te richten en dusdanig een verbinding te leggen met bewoners uit de stad.

Pijler 3: Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch – recreatieve voorzieningen

Het mooie en diverse landschap van de Grenscorridor N69 heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten en toeristen. Kansen liggen in de uitbreiding en vernieuwing van recreatieve voorzieningen gericht op de beleving van de natuur en het ontdekken en leren over de agrarische sector.

Pijler 4: Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap

Versterking van water, natuur en landschap en het benutten van cultuurhistorische waarden kunnen de Grenscorridor N69 als buitengebied benadrukken. Landschappelijke kwaliteiten hebben een positief effect op de beleving van het buitengebied.