Gebiedsimpuls

Naast de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 en de nulplusmaatregelen voor doorstroming op de lokale wegen, bevat de totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ook maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. De gebiedspartijen hebben hiervoor een Integraal gebiedsplan opgesteld.

Binnen dit integrale gebiedsplan worden door Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, gemeenten en natuurpartners, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeringen gedaan in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. De partners willen samen met agrarische ondernemers en bewoners het grenscorridorgebied mooier maken, zodat het hier fijn leven en werken blijft.

Voorbeelden van maatregelen zijn kavelruil, een goede afwikkeling van landbouwverkeer, verbeteren van de hydrologie voor natuur en landbouw, ontwikkelen van een robuust beekdal en de aanleg van wandel- en fietspaden, waaronder fietsbruggen.

Voor de uitvoering van de maatregelen hebben de gebiedspartijen in december 2016 een uitvoeringsconvenant ondertekend. De gebiedspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor (de voorbereiding van) de uitvoering van projecten en maatregelen. Het waterschap heeft een coördinerende rol voor de samenhang van de maatregelen.

Voor de financiering van deze maatregelen zijn, naast de reguliere regelingen voor water en natuur, twee subsidieregelingen beschikbaar die speciaal voor dit gebied zijn opgesteld. In totaal is hiermee 12 miljoen extra subsidie beschikbaar.

  • Gebiedsimpuls, een regeling voor overheden en organisaties
  • LEADER-subsidie, een regeling voor burgers en ondernemers

LEADER-subsidie voor lokale initiatieven

Daarnaast is via het Europese subsidieprogramma LEADER geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van lokale kleine en vernieuwende projecten die hieraan bijdragen. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen via deze regeling een bijdrage krijgen voor initiatieven en innovaties die de economische mogelijkheden op het platteland vergroten en zorgen dat men hier fijner kan wonen en leven. Dus heb je een goed idee? Kom ermee! Lees meer.

Overzichtskaart met maatregelen

Op deze kaart zijn enkele maatregelen zichtbaar.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.