Deelgebied Dommel Zuid

Het gebied ’t Heike en Elshouters vormt een mooi kleinschalig landschap. Op enkele plekken is al sprake van een hoge natuurwaarde (vochtige bossen). Het wordt omgeven door het Dommeldal en het Keersopdal. Het is een aantrekkelijk uitloopgebied voor Waalre, Dommelen en Valkenswaard. Recent is het loondermolenpad ontwikkeld en dit wandelpad verbindt de Loondermolen met de Volmolen. 

De partners die in dit gebied actief zijn willen op een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige manier landschappelijk, ecologisch en recreatief verweven van de dorpsranden van Waalre, Valkenswaard en Dommelen met het omliggende landschap, natuurgebieden en met de beekdalen van Dommel en Keersop.

Er ligt een forse ambitie voor de ontwikkeling van natuur in de gebieden Elshouters en ’t Heike. Door de uitvoering van gebiedsimpuls maatregelen kan de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied toenemen. De beoogde maatregelen zijn gericht op natuurontwikkeling en hydrologisch herstel. Het omvormen van akkers naar bloemrijke graslanden en heide, aanplant van houtsingels/bosjes waar doorheen een netwerk van wandelpaden. Tevens wordt beoogd een landbouwkundige structuurverbetering. Er zijn mogelijkheden om met gebiedsimpuls maatregelen het landschap beleefbaar en aantrekkelijker te maken door erfbeplanting, het aanplanten van laan-/kavelbomen bij enkele cultuurhistorisch waardevolle waterlopen en akkers. Zodoende ontstaat er een beeld dat bestaat uit een gevarieerde dorpsrand met mooie overgangen tussen de bebouwingskernen en het buitengebied, waarin voor bewoners volop mogelijkheden zijn tot het maken van ommetjes. Ondernemers kunnen wellicht via agrarisch-natuur en -landschapsbeheer een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het gebied. 

Door het gebied loopt een laarzenpad dat de Dommel en Keersop kruist en aansluit op noordelijk gelegen gebieden in het Dommeldal, westelijk gelegen bosgebieden in de Einderheide (gemeente Bergeijk) en de zuidelijk gelegen beekdalen van de Dommel en Keersop.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de projecten in dit deelgebied, dan kunt u contact opnemen met: 
Chris Sandkuijl, projectleider namerns de gemeente Valkenswaard
Tel. 040-2083647 
E-mail: csa@valkenswaard.nl