Deelgebied Dommel Noord (Dommeldal De Hogt)

Dommeldal de Hogt wordt een aantrekkelijk gebied om in te wonen, werken en recreëren. Het Dommeldal is een waardevol natuurgebied. Het is uniek vanwege de verschillende soorten planten en dieren die er leven. De natuurwaarde van dit gebied behouden, uitbreiden en verbinden met aangrenzende natuurgebieden zijn enkele doelstellingen voor het gebied.

logo Dommeldal de Hogt

Gezamenlijke aanpak Dommeldal de Hogt

De gemeenten Waalre, Eindhoven en Veldhoven hebben de handen ineengeslagen om het gebied Dommeldal de Hogt een impuls te geven. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten hebben deze eind oktober 2016 ondertekend. Ook Brabant Water, Waterschap de Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit en provincie Noord-Brabant ondersteunen de overeenkomst en hebben deze mede-ondertekend. 

In Dommeldal de Hogt is plek voor landbouw, recreatie en verschillende soorten natuur zoals bos, heide, moeras en water. Hierin liggen kansen om een groen hart te creëren tussen Eindhoven, Veldhoven en Waalre (Brainportregio), om extra in natuur te investeren en extra fiets- en wandelpaden aan te leggen. De partijen zetten zich de komende jaren in om een fijne leef- en werkomgeving te maken die past bij het groene imago van Brainport. Samen met bewoners en bedrijven uit het gebied werken ze de ideeën van de ambitiekaart uit tot deelprojecten.

Ambitiekaart

Voor het project is een ambitiekaart vastgesteld. Deze kaart brengt de wensen voor het gebied in beeld. Het streven is om verschillende deelprojecten te creëren uit deze ambities. Deze deelprojecten kunnen in verschillende fases worden uitgevoerd.

Klik op de kaart voor een vergroting/pdf.

Gerealiseerde projecten

Een aantal van deze deelprojecten is al opgestart en uitgewerkt, zoals de aanleg van fietspaden en het verbeteren van de fietsonderdoorgang onder de Hogt.

  • Fietspaden

Door de aanleg van nieuwe fietsverbindingen tussen Eindhoven Waalre en Veldhoven willen de betrokken gemeenten in Dommeldal de Hogt het fietsen stimuleren. Vanaf de nieuwe fietsroutes kunt u op een ontspannen en gezonde manier genieten van ons buitengebied. Zo wordt het Dommeldal een aantrekkelijk gebied om in te wonen, werken en recreëren.

  • Natuurcompensatie en bosomvorming

Waalre heeft één van de belangrijkste populaties van de levendbarende hagedis in Nederland. De levendbarende hagedis is een bijzondere soort die in ons land hard achteruit gaat in aantal en verspreiding. Dit komt vooral omdat de stukjes heide steeds kleiner worden en verder uit elkaar liggen. Als de levendbarende hagedis aanwezig is in een gebied, doen vaak ook veel andere (bijzondere) soorten het hier goed. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor de levendbarende hagedis, wordt een stuk monotoon bos omgevormd naar een afwisselend landschap met heide en bosranden. Hiermee worden de al bestaande stukjes heide tussen Aalst en Waalre verbonden.

Daarnaast heeft de gemeente Waalre een compensatieverplichting voor de aanleg van woonwijken, uitbreiding van het industrieterrein en de inrichting van het oude spoorwegtracé naar een fietspad, Deze wordt ingezet om een verbinding van deze gebieden met het Dommeldal te realiseren. De gemeente heeft hiervoor de locaties aangewezen die de meeste meerwaarde voor het landschap en de natuur opleveren. Voor de inrichting van deze gebieden hebben we met deskundigen en belangenorganisaties een mooi plan uitgewerkt dat zorgt voor een mooier en natuurlijker buitengebied van de gemeente. Het gebied wordt hierdoor niet alleen aantrekkelijker voor de levendbarende hagedis, maar ook voor u als recreant in het buitengebied van de gemeente!

  • Herinrichting stadrand Eindhoven

Vanuit het project Dommeldal de Hogt – Natuurlijk ondernemend wordt in co-creatie met verschillende belangengroepen gekeken naar de mogelijkheden om de stadsrand van Eindhoven langs de Dommel aantrekkelijker in te richten. Hier is een mooi plan uitgekomen, waardoor dit gebied beter aan zal sluiten bij de aanliggende wijk(en) en de beleefbaarheid en bruikbaarheid van het gebied verbeterd wordt. Tevens is dit gebied de toegang tot de rest van het plangebied van Dommeldal de Hogt, waar het goed toeven is.

  • Onderdoorgang de Hogt

De onderdoorgang onder de Hogt wordt niet door iedereen als een prettige (doorgangs)locatie ervaren. Ambitie is om hier een plezierig (recreatie)gebied van te maken. Door het gebied niet alleen aantrekkelijker te maken voor passanten en fietsers, maar ook voor verblijf, zal bovendien de sociale controle toenemen. De verwachting is dat dit bij zal dragen aan een veiliger gevoel voor passanten en fietsers. Co-creatie is nodig om de inrichting aan te laten sluiten bij de wensen van de omgeving, waardoor de kans toeneemt om het doel van een veiligere en plezierige omgeving te halen. Daarnaast wordt samengewerkt met kunstenaars om van deze plek een bijzondere locatie te maken.
 

  • Slowlane

Een mooie en gezonde fietsroute realiseren van ASML en MMC naar Eindhoven/HTC. Dat is in Dommeldal de Hogt een uitgangspunt. Hierdoor kunnen medewerkers van HTC en De Run straks ook genieten van het groene Dommeldal de Hogt.  Bijvoorbeeld voor een lunchwandeling, maar mogelijk ook als vergaderlocatie of werkplek buiten in het groen. Men kan meedenken en meefinancieren bij het creëren van deze groene verbindingsroute. De uitwerking biedt prachtige kansen om thema’s als duurzaamheid, moderne technieken in combinatie met kunst voor het voetlicht te brengen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het deelprogramma Dommeldal de Hogt? 
Neem dan even contact op met Frank Niessen:

Telefoonnummer (040) 2282500
E-mail fniessen@waalre.nl