Deelgebied De Run

De Run ontspringt bij Weebosch vlakbij de Belgische grens, stroomt door de gemeente Bergeijk en Eersel en komt bij Veldhoven in de Dommel uit.

Verdroging

Tot de helft van de 20ste eeuw was de Run een slingerende beek. In de winter en het voorjaar liep het beekdal van de Run bij hoge waterstanden onder water. Het  beekdal was hierdoor erg nat en begroeid met heide en bossen. In de tweede helft van de 20ste eeuw is de Run rechtgetrokken en breder gemaakt. Veel meanders zijn verdwenen. Door het maken van sloten en greppels en het plaatsen van stuwen werd het beekdal geschikt voor landbouw. Maar hierdoor is het gebied verdroogd.

De Run weer slingerend door het landschap

Samen met de omgeving werkt Waterschap De Dommel aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.  Zodat er ruimte is om water vast te houden bij extreem veel regen. Maar ook door water langer in het gebied te houden bij droogte.  Een ander belangrijk onderdeel vormt het vispasseerbaar maken van de Run. Zodat bijzondere vissen als het bermpje en de beekprik een groter leefgebied krijgen.

Het beekdal van de Run maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Waterschap De Dommel is trekker van deelgebied De Runwww.dommel.nl/run

Alleen samen maken we van de Run weer een robuust beekdal!

In de inspraakfase van het project zijn er vanuit de omgeving veel ideeën en wensen ingebracht. In samenwerking met boeren, grondeigenaren, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie is gekeken naar welke gronden voor de plannen gekocht of geruild konden worden. Via www.dommelnl/run houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen van het plan en daarna de uitvoering.

Het is ook mogelijk dat omwonenden en/of grondeigenaren ideeën zelf uitvoeren die bijdragen aan de doelen:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het water
  • Het voorkomen van verdroging in het gebied.
  • Het creëren van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant.
  • Het maken van recreatieve voorzieningen en landschappelijke elementen.

Indien u wilt bijdragen aan de doelstellingen binnen het gebied horen wij graag van u. U kunt contact opnemen via: run@dommel.nl

Meer informatie

www.dommel.nl/run