Deelgebied De Run

Het deelgebied De Run maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. De Run is als watergang een belangrijk element in dit deelgebied die onlosmakelijk verbonden is aan de integrale opgave, belangen en investeringen. Waterschap De Dommel is dan ook trekker van de Gebiedsimpuls N69 deelgebied De Run.

Waterschap De Dommel heeft als voornemen het beekdal van de Run te herstellen naar een meer dynamisch, natuurlijk en gevarieerd beekdallandschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan doelen gesteld vanuit het Europees, Nationaal en Provinciaal water- en natuurbeleid, die het waterschap uitgewerkt heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021 ´Waardevol Water´. Naast de uitwerkingen van de water- en natuurherstel opgaven neemt het waterschap ook de maatregelen van de Gebiedsimpuls N69 integraal mee. De integrale aanpak heeft geleidt tot een schetsontwerp en uitvoeringsprogramma waarbinnen diverse belangen (natuur, water, landbouw, recreatie, etc.) en ideeën hun beslag hebben gekregen. Het waterschap past de beek tevens over 1,7 km aan (beekherstel) voor het traject van de Run waar zij een waterberging realiseert. Zo voldoet het aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Ook maakt het waterschap vijf stuwen zodat vissen hier goed kunnen langszwemmen. Verder neemt ze maatregelen om in Natte NatuurParel (NNP) Grootgoor (65 ha) de grondwaterstand beter af te stemmen op de beoogde natuur. Dit project was voorzien om op te leveren in 2015, maar het waterschap heeft ervoor gekozen om de planning van het project te faseren en af te stemmen op de gehele gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Op deze manier kan het waterschap in contact komen met de grondeigenaren langs de nieuw aan te leggen N69 en kunnen provincie en waterschap kijken wat gecombineerd kan worden uitgevoerd. De start heeft plaatsgevonden, afronding is gepland in 2018-2019.

Randvoorwaarde

Een belangrijke randvoorwaarde om rekening mee te houden wordt gevormd door de Natura2000. De Run maakt (als lijnelement) samen met drie andere beken onderdeel uit van het Natura2000 Gebied Groote Heide en De Plateaux. Voor de beekdalen in het gebied is de aanwijzing voor de volgende habitattypen van belang:

  • H3260A: Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
  • H1831: Drijvende waterweegbree

Daarnaast valt het plangebied grotendeels in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Waterschap De Dommel geeft in haar plannen ook invulling aan de natuurbeheertypen.

Meer informatie

www.dommel.nl/run