Deelgebied De Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop ten noorden van Lommel en stroomt langs Luyksgestel, Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. In en rond de beek zijn hoge natuurwaarden aanwezig.

De Keersop maakt onderdeel uit van het integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69. Trekker van dit deelgebied is waterschap De Dommel.

Natuurnetwerk

Verschillende Brabantse partners, zoals de provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en gemeenten werken hier aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het natuurnetwerk is niet het enige waaraan de partners willen werken. Beekherstel (Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water), herstel Natte Natuurparel en wateroverlast zijn enkele andere voorbeelden. Door al deze opgaven is er vanuit de streek een grote behoefte aan een concrete begrenzing van het Natuurnetwerk. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar, waaraan en hoeveel wordt gewerkt in het gebied. Hiervoor hebben Staatsbosbeheer en waterschap de Dommel een begrenzingsvoorstel uitgewerkt. Tijdens de inloopbijeenkomst (29 maart 2017) hebben medewerkers van waterschap de Dommel, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergeijk en Valkenswaard het begrenzingsvoorstel toegelicht. Betrokken agrariërs en burgers zijn tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd en hebben hun vragen kunnen stellen.

Procedure

Het begrenzingsvoorstel is door de Stuurgroep Grenscorridor N69 op 22 juni 2017 akkoord bevonden. Vervolgens hebben Staatsbosbeheer en waterschap de Dommel de provincie verzocht de NNB-begrenzing conform hun voorstel te wijzigen.

Gerealiseerd

Inmiddels is bijna een derde (zo’n 65 ha) gerealiseerd van het Natuurnetwerk rondom de Keersop. Staatsbosbeheer beheert een groot deel van deze percelen. In samenspraak met gebiedsplan Grenscorridor N69 voert waterschap de Dommel voor het beekherstelproject de Keersop gesprekken met betrokken agrariërs en particulieren in het gebied.

Meer informatie

www.dommel.nl/keersop