Deelprogramma's

De gebiedsimpulsmaatregelen hebben als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren voor de thema’s landbouw, natuur, water, recreatie en landschap. Hiervoor zijn meerdere atelierdagen gehouden met de partners, bewoners en bedrijven uit het gebied. Op deze dagen zijn tal van maatregelen benoemd, zoals onder andere:

  • Ontwikkelen robuust beekdal
  • Aanleg beekbegeleidende beplanting
  • Aanleg laan- en erfbeplanting
  • Verbeteren hydrologie voor natuur en landbouw
  • Aanleg wandel en fietspaden, waaronder fietsbruggen

Deze maatregelen zijn ondergebracht in diverse deelprogramma's. Elk deelprogramma omvat gebiedsimpulsmaatregelen, realisatie Natuur Netwerk Brabant (NNB) en aanvullende wateropgaven vanuit de PAS en Natura. Dit zijn de deelprogramma's:


Kaart wordt uitvergroot als u er op klikt.