Ambitie

We willen meer dan een weg. We willen het gebied aantrekkelijker maken voor bewoners, recreanten en agrariërs. De kwaliteiten van het gebied zijn het relatief rustige landelijke karakter ten opzichte van de dynamische Brainport. De nog aanwezige samenhang leidt tot een herkenbaar en aantrekkelijk landschap dat op een aantal punten verder versterkt kan worden.

Water

Het hermeanderen van beken kan helpen water langer vast te houden, maar het herinrichten van de beekdalen kan ook gecombineerd worden met het aanleggen van waterbergings-gebieden om serieuze pieken af te vangen. Vernatten van de beekdalen heeft bovendien een gunstige uitwerking op de natuurwaarden.

Natuur

Naast het behoud en versterken van de twee belangrijkste eenheden, de beekdalen en het bos- heidecomplex ligt er een kans om deze eenheden dwars op de beekdalrichting met elkaar te verbinden. Daarmee kunnen kleine gebiedjes ontsnipperd worden. Het weer laten meanderen van beeklopen kan tevens de natuurwaarden vergroten doordat natuurlijke dynamiek weer meer invloed krijgt. In de boscomplexen kan de omvorming van naaldhout naar gemengd bos de natuurwaarden verhogen.  

In het hele gebied van de Grenscorridor N69 wordt de komende jaren in totaal 500 hectare nieuwe natuur aangelegd om het Natuur Netwerk Brabant af te ronden. Binnen deze 500 hectare valt ook de 52 hectare die wettelijk verplicht gerealiseerd moet worden voor compensatie van de Nieuwe N69. Bij de aanleg van de Nieuwe verbinding N69 gaat namelijk 9 ha bestaand natuurgebied en 9 ha natuurontwikkelingsgebied verloren. Daarnaast is ook sprake van (geluids-) verstoring van natuur. Deze natuur wordt dus ruim gecompenseerd.

Landbouw

In de kleinschalige agrarische gebieden zal landbouw de drijvende kracht blijven maar wordt ook gezocht naar nieuwe perspectieven. Zo kan gedacht worden aan meer verbrede vormen van landbouw zoals groen-blauwe diensten. Verbreding van de landbouw zou bij kunnen dragen aan het versterken van de landschappelijke structuur en de natuurwaarden. Waar mogelijk, en dat zal vooral voor de jonge heideontginningen gelden, kan herverkaveling (structuurverbetering) in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen perspectieven bieden voor een grootschaliger landbouw. Een andere kans is het toepassen van innovatieve technieken.

Op 24 november 2016 heeft ZLTO in samenwerking met de gebiedspartners een inspiratiesessie georganiseerd voor alle agrariërs in het grenscorridorgebied. Lees hierover meer in het inspiratiedocument. 

Landschap

Er zijn veel kleinschalige landschappelijke elementen zoals houtwallen, beekbegeleidende beplanting en laanbeplanting verdwenen. Herstel hiervan kan ook de verschillende landschapstypen weer beter herkenbaar maken. Een andere mogelijkheid waarop de cultuurhistorie beter herkenbaar en beleefbaar kan worden gemaakt is het aanleggen van recreatieve routes die langs interessante historische plekken leiden of door oude routes nieuw leven in te blazen. 

Recreatie

Voor het versterken van de recreatieve potenties van het gebied wordt gedacht aan het versterken van het routenetwerk voor fietsers. De aansluiting op het stedelijk gebied is hierbij van groot belang. Bij het versterken van het recreatieve netwerk kunnen landschappelijke structuren zoals de beekdalen een belangrijke rol spelen. Daarnaast kunnen een aantal ontbrekende schakels worden ingevuld om het netwerk optimaal te laten functioneren.

Ook voor de wandelaar valt nog wat te winnen, bijvoorbeeld door paden bij en in de omgeving van de beken aan te leggen, maar ook juist door aantrekkelijke verbindingen tussen de verschillende beekdalen te maken. Vanuit landschap en cultuurhistorie kan worden gedacht aan het beter herkenbaar maken van landschappelijke elementen en structuren, zoals kerkpaden. Daarnaast kunnen agrarische bedrijven die inzetten op een verbrede bedrijfsvoering, gestimuleerd worden aan te haken op het recreatieve netwerk.