Werk in uitvoering

De provincie Noord-Brabant is na vaststelling van het inpassingsplan een procedure gestart waarbij zij informatie verzamelt voor aannemers om een offerte te kunnen opstellen. De ingediende offertes worden volgens vastgestelde eisen beoordeeld. Eind 2018 wordt bekend wie de nieuwe weg mag gaan bouwen.

Op deze pagina komt terzijnertijd nieuws van de aannemer te staan over de uit te voeren werkzaamheden. Ter voorbereiding op de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe weg worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Veel daarvan zijn inmiddels uitgevoerd. Sommige onderzoeken pakt de aannemer zelf nog op voorafgaand aan de uitvoering.

Archeologisch onderzoek
Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat op een aantal plaatsen nader archeologisch onderzoek nodig is om vast te stellen of er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn in de bodem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan restanten uit de steentijd zoals vuurstenen fragmenten of houtskool die duiden op jacht- of bewoningskampjes van jager-verzamelaars die zo’n 13.000 tot 10.000 jaar geleden door de regio trokken. Of restanten van aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen (6e tot en met 9e eeuw na Christus).
bodem proefmonster  man met zeef in water lres  zeef lres

Milieukundig onderzoek
De provincie laat (water)bodem en (half)verhardingen (waaronder het asfalt) onderzoeken. Voor deze onderzoeken zijn boringen en het plaatsen van peilbuizen nodig om grond- en grondwatermonsters te kunnen nemen. De gaten die hierbij zijn ontstaan, hebben de onderzoekers netjes dicht gemaakt. De peilbuizen moeten wat langer blijven staan.

Landmeetkundig onderzoek
Landmeters hebben het terrein onder en rond de nieuwe weg ingemeten. Het gaat om het exact vastleggen van hoogte-, wegen-, sloten-, inritten- en terreinafmetingen.

Grondmechanisch onderzoek
Om een nieuwe weg te kunnen aanleggen, dient de provincie te weten of de ondergrond uit zand, klei of veen bestaat. Verder wil ze weten hoe de grond in lagen is opgebouwd. Dit heeft namelijk invloed op de keuze van fundering. Om inzicht krijgen in de opbouw van de bodem, heeft de provincie sonderingen en (handmatige) grondboringen laten uitvoeren. Bij het sonderen wordt een kegelvormige buis in de grond weggedrukt, om zo de weerstand van de grond op de buis te kunnen meten. Hierdoor is er een inschatting van de grondopbouw te maken. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de lokale situatie (drassigheid van de ondergrond, beschikbare ruimte op en de toegangsweg naar de onderzoekslocaties).
sondering 2  sondering 3 luchtfoto

Geohydrologisch onderzoek
Via peilbuizen krijgen we meer informatie over grondwaterstand en kunnen we deze monitoren. Een peilbuis is een geperforeerde buis waarin het grondwater kan stromen. Via de peilbuizen wordt het grondwater gedurende langere tijd gemeten en zijn daarom voor langere tijd zichtbaar in het gebied.

Flora en Fauna onderzoek
Ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe weg bekijken ecologen het gebied om inzicht te krijgen in aanwezige (beschermde) flora en fauna. Daarnaast hebben ze bekeken waar het nodig is dat bomen gekapt moeten worden voor het maken van proefsleuven (zie archeologisch onderzoek).

Explosievenonderzoek
In de Tweede Wereldoorlog is er in de omgeving van Valkenswaard veel gevochten. Uit archiefonderzoek blijkt dat een deel van het onderzoeksgebied voor archeologie rondom de Keersop en de N397 mogelijk explosieven bevat. Alvorens we hier proefsleuven voor archeologisch onderzoek te gaan graven, detecteren we daarom percelen in die omgeving op mogelijke explosieven. Dit gebeurt met een klein voertuig (soort golfkarretje) zodat verdachte objecten in kaart gebracht kunnen worden en waar nodig aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden. Een niet-gesprongen-explosieven specialist voert dit onderzoek uit. Wist u dat hij/zij ook aanwezig is bij het milieukundig, grondmechanisch, geohydrologisch en archeologisch onderzoek? Deze specialist geeft de locatie ‘vrij’ voordat er een boring/sondering plaatsvindt. Zo weten we zeker dat op die specifieke plek geen ‘niet-gesprongen-explosief’ in de grond zit.

Vragen?
Hebt u nog vragen over de te verrichten onderzoeken? Neem dan contact op met omgevingsmanager Marijn Alders via telefoonnummer 06-55686540  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kunt u ook terecht bij het informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos 5 in Westerhoven. Dit is geopend  op maandagen en woensdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait