05 maart 2018

Staldering

Provincie Noord-Brabant koopt stalderingsmeters

Voor de plannen Grenscorridor N69 heeft de provincie Noord-Brabant 9.500 stalderingsmeters nodig. Het gaat om stalderingsmeters van alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundveehouderijen, schapenhouderijen, nertsenhouderijen en paardenhouderijen.

De stalderingsmeters worden ingezet voor de agrarische bedrijven die vanwege het project moeten verdwijnen. Volgens de provinciale regels mag een veehouder uitsluitend nieuwe hokdierhouderijen bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen datzelfde gebied hokdierverblijven worden gesaneerd door sloop of herbestemming. Onder stalderingsmeters worden de vierkante meters verstaan van een door sloop of herbestemming gesaneerd dierenverblijf voor de hokdierhouderij.

Bied uw stalderingsmeters aan
Bent u bezig uw veehouderij te beëindigen? En ligt het in de gemeenten Oirschot, Eersel, Bladel, Bergeijk of Reusel-De Mierden? Dan is de provincie geïnteresseerd in uw stalderingsmeters. Wij nodigen u uit om uw stalderingsmeters aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant. Een voordeel is dat de provincie de vergoeding al gedurende de sloop of herbestemming in termijnen betaalt.

Stalderingsgebied De Kempen

Kaart  stalderingsgebied. De provincie koopt graag stalderingsmeters in de gemeenten Oirschot, Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanbieding met de aangeboden stalderingsmeters doen tot en met 25 april 2018 indienen aan de hand van het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Meer informatie over de procedure leest u hier hieronder.

Toelichting en procedure

Stalderingsregeling
Het aankopen van stalderingsmeters vindt plaats in het kader van de Stalderingsregeling zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant en de beleidsregel Staldering Noord-Brabant van 2 november 2017. Voor de uitleg en toepassing van het bepaalde in deze publicatie wordt dan ook aangesloten bij deze verordening en beleidsregel en de bijbehorende toelichting regeling.

Sloop of herbestemming
Stalderingsmeters kunnen ontstaan door sloop of herbestemming van een bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij waarbij het gebruik als dierenverblijf juridisch en feitelijk is beëindigd.

 • Onder slopen wordt verstaan: het doen afbreken van een gebouw, inclusief het afvoeren van puin en afval, het verwijderen van gevaarlijk afval zoals asbest, de verwijdering van putten en funderingen en het egaliseren van het perceel.
 • Onder herbestemmen wordt verstaan: het wijzigen van de gehele bestemming van een dierenverblijf zodat er geen hokdierhouderij meer zijn toegestaan. De sloop of herbestemming vindt geheel plaats voor rekening en risico van de aanbieder.

Overdracht van stalderingsmeters aan de provincie
De aldus beschikbaar gekomen stalderingsmeters worden toegekend en overgedragen aan de provincie Noord-Brabant zodat deze de stalderingsmeters kan inzetten ten behoeve van de plannen voor de Grenscorridor N69.

Voorbehoud
De provincie behoudt zich het recht voor om niet tot selectie van aanbiedingen en dus tot aankoop van stalderingsmeters over te gaan. Tenzij met de aanbieder een koopovereenkomst wordt gesloten komt een aanbieder(s) op geen enkele wijze een aanspraak op een vergoeding jegens de provincie toe.

De procedure
U kunt uw aanbieding doen in de periode van 14 maart 2018 tot en met 25 april 2018. Op 7 mei worden de aanbiedingen geselecteerd waarna met de betreffende aanbieders een overeenkomst wordt gesloten.

Planning

Fase

Activiteit

Datum/tijdstip

Uitnodigingsfase

publicatie

14 maart 2018

Inlichtingenfase

Gelegenheid tot stellen van vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 tot 4 april 2018

Inschrijvingsfase

Indienen van de aanbiedingen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tot 25 april 2018 12.00 uur

Beoordelingsfase

Beoordelen van de aanbiedingen

25 april 2018 – 2 mei 2018

Bekendmakingsfase

Bekendmaking aantal geselecteerden

7 mei 2018

Uitvoeringsfase

Sluiten de koopovereenkomst

medio mei 2018

 

Uitvoeren van de overeenkomst

Uiterlijk 20 september 2018

Uiterlijk op 20 september 2018 moeten de stalderingsmeters beschikbaar komen. Dat betekent dat uiterlijk op die datum de sloop moet zijn beëindigd dan wel de herbestemming onherroepelijk moet zijn.

Indienen documenten
De volgende documenten dienen te worden ingediend:

 1. Inschrijfformulier;
 2. De prijs per stalderingsmeter (deze prijs is een totaalprijs);
 3. Uitdraai van het ‘overzicht ingevulde gegevens gecombineerde opgave’ van het dierenverblijf van het RVO over de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017;
 4. In geval van een stopper dient u eveneens het bedrijfsontwikkelplan van de stopper en een verklaring van de betreffende gemeente waaruit blijkt dat de gemeente akkoord is met het bedrijfsontwikkelplan, bij te sluiten;
 5. In geval van afwijking van de oppervlakte van het dierenverblijf zoals ingetekend in de BAG dient een meetrapport te worden overlegd;
 6. Verklaring dat voor wat betreft het dierenverblijf geen gebruik wordt gemaakt van de Ruimte voor Ruimte regeling zoals opgenomen in artikel 6.8 en 7.8 van de Verordening Ruimte;
 7. Verklaring dat voor wat betreft het dierenverblijf geen gebruik wordt gemaakt van de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant, Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2015 of de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016;
 8. Verklaring dat voor wat betreft het dierenverblijf geen sloop- nieuwbouw-aanvraag, als bedoeld in art 1 sub n van de beleidsregel Staldering Noord-Brabant, wordt gedaan;
 9. Verklaring dat toestemming wordt verstrekt aan de provincie Noord-Brabant om te controleren dat de sloop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Links naar formulieren
Klik hier voor het inschrijvingsformulier
Klik hier voor de verklaringen aanbieder stalderingsmeters

Uw aanbieding inclusief de documenten zoals hierboven weergegeven, dient u uitsluitend per mail in te dienen bij de provincie Noord-Brabant via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het indienen van een aanbieding tot stalderingsmeters houdt in dat u instemt met de voorwaarden zoals gesteld in de Stalderingsregeling in de Verordening Ruimte Noord-Brabant, de beleidsregel Staldering Noord-Brabant en de Model Koopovereenkomst (zie hierna).

Beoordeling van de documenten
De aanbiedingen zoals deze zijn ingediend worden beoordeeld door het Stalderingsloket. Alleen de aanbiedingen die tijdig en volledig zijn ingediend worden getoetst aan de voorwaarden.

Van de aanbiedingen die voldoen aan de voorwaarden wordt een rangorde bepaald aan de hand van de aangeboden prijs voor de stalderingsmeters waarbij de laagste prijs de hoogste positie inneemt. De aanbiedingen die de hoogste posities innemen worden geselecteerd totdat het benodigde aantal stalderingsmeters is behaald. Wordt met de laatste te selecteren aanbieding het benodigde aantal stalderingsmeters overschreden dan worden de betreffende stalderingsmeters geheel aangekocht. Met de geselecteerde aanbieders worden overeenkomsten gesloten tot koop van de aangeboden stalderingsmeters tegen de aangeboden prijs.

De aanbieding worden getoetst aan de volgende voorwaarden (artikel 4 van de beleidsregel Staldering Noord-Brabant ):

 1. De aangeboden stalderingsmeters dienen afkomstig te zijn van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij welke gelegen is in de gemeeten Oirschot, Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden ;
 2. De aangeboden stalderingsmeters dienen afkomstig te zijn van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij dat op 17 maart 2017 en de daaraan voorafgaande drie jaar legaal en onafgebroken bedrijfsmatig gebruikt is voor de hokdierhouderij;
 3. De aangeboden stalderingsmeters mogen geen onderwerp zijn van een aanvraag voor afgifte van een stalderingsbewijs;
 4. De aangeboden stalderingsmeters mogen niet worden gebruikt voor toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling zoals opgenomen in artikel 6.8 en 7.8 van de Verordening Ruimte;
 5. De aangeboden stalderingsmeters mogen niet worden gebruikt voor toepassing van de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant, Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2015 en de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016;
 6. De aangeboden stalderingsmeters mogen niet worden gebruikt voor een sloop- nieuwbouw-aanvraag, als bedoeld in art 1 sub n van de 3.4. De aangeboden stalderingsmeters mogen niet worden gebruikt voor toepassing;
 7. In het geval van een stopper wordt de omvang van het staloppervlak van het dierenverblijf naar rato bepaald op het gemiddelde percentage van de productie dat past binnen het door de gemeente geaccordeerde bedrijfsontwikkelplan ten opzichte van de volledige productiecapaciteit.

Koopovereenkomst
Met de ‘geselecteerde’ aanbiedingen wordt een koopovereenkomst gesloten. Een model van deze koopovereenkomst vindt u onderaan deze pagina. Met het indienen van een aanbieding verklaart een aanbieder zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met de model koopovereenkomst.

Contactpersoon
Nadere inlichtingen over de procedure kunnen uiterlijk tot en met 4 april 2018 worden gedaan. Vragen kunt u uitsluitend stellen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Alle correspondentie in het kader van deze procedure verloopt via onderstaande contactpersoon:

Naam                          : dhr. J.A.L. van Zandvoort
Postadres                      : Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres                 : Brabantlaan 1 te s’-Hertogenbosch
E-mail                           : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links naar documenten en formulieren
Inschrijvingsformulier
Verklaring aanbieder stalderingsmeters
Model koopovereenkomst stalderingsmeters

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait