Nulplusmaatregelen

Het pakket Nulplusmaatregelen zorgt ervoor dat de doorstroming op de lokale wegen verbetert. Het sluipverkeer wordt tegengegaan. In de woongebieden worden bijvoorbeeld verkeerslichten en kruisingen aangepast, een vrachtwagenverbod ingesteld en stil asfalt gelegd. Daarnaast zijn er maatregelen die het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen.

Betere doorstroming

Beeld-D2

Nulplus is een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat de doorstroming op de lokale wegen en de leefbaarheid van het gebied verbeteren. Er zijn meer dan 40 Nulplusmaatregelen geïnventariseerd en benoemd in het Gebiedsakkoord. Deze maatregelen bestaan uit:

 • de aanleg van een fietsroute
 • dynamische verkeersmanagement-maatregelen
 • het optimaliseren van de verkeerscirculatie en het optimaliseren van de doorstroming op kruisingen en wegvakken
 • het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt
 • het nemen van sluipverkeerwerende maatregelen in woon- en buitengebieden
 • vrachtverkeermaatregelen en aanvullend parkeerbeleid
 • de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard
 • de aanleg van meerdere P+R/transferia.

Bekijk de maatregelen op kaart. In 2017 vond apart onderzoek plaats naar de maatregelen die nodig zijn voor het zuidelijk deel van de N69 (vanaf punt dat nieuwe weg eindigt op huidige N69 tot aan Belgische grens). Dit is een aparte planstudie om te kijken het verkeer op dat stuk beter en veiliger kan gaan rijden. Iedere gemeente staat zelf aan de lat voor de te nemen maatregelen. Gemeente Valkenswaard heeft een overzicht gemaakt van de maatregelen waaraan zij werkt.

Verbeteringen

De Nulplusmaatregelen zorgen voor de volgende verbeteringen:

 • Betere verkeersdoorstroming regionaal
 • Betere lokale ontsluiting
 • Minder sluipverkeer
 • Minder vrachtauto's door de dorpen die niet die dorpen als bestemming hebben
 • Een goede bereikbaarheid heeft een positief effect op welvaart en welzijn van de burgers.

In principe is de financiële dekking van alle maatregelen geregeld.

Ook is een aantal strategische maatregelen benoemd, namelijk:
•    de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding tussen Eindhoven en Valkenswaard
•    de aanleg van meerdere P+R/transferia.

Deze strategische maatregelen zijn voor de lange termijn, na 2020. Hiervoor is nog geen geld beschikbaar. De verschillende gemeenten in het gebied, de provincie en het Metropool Regio Eindhoven (MRE) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering.

Betere leefomgeving

leven

Voor de betrokken partijen is het belangrijk dat men fijn kan wonen en leven in de dorpen in het gebied van de Grenscorridor. Zij verstaan onder verbetering van de leefbaarheid: het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van de geluidshinder en het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in de regio. Leefbaarheid is een probleem dat sterk lokaal speelt. Het is minder plezierig wonen in de dorpen Valkenswaard en Aalst door de toegenomen drukte op de N69. De buurgemeenten ondervinden steeds meer problemen vanwege de toenemende (sluip-)verkeer. De aanleg van de Westparallel lost dit probleem op door het doorgaande verkeer om de dorpen heen te leiden. Daarnaast nemen de betrokken gemeenten vele maatregelen om te zorgen dat de leefbaarheid voor bewoners in de regio verbetert. Inwoners en recreanten profiteren dan van meer veiligheid, schonere lucht en minder geluidsoverlast.

Optimaal effect

A3-beeld

De verschillende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van deze maatregelen die in onderlinge afstemming en in de juiste volgorde gerealiseerd worden. Alleen zo is het effect optimaal. Uiteindelijk doel is om een goede wegennet te hebben met bijbehorende voorzieningen in het hele gebied. Auto, openbaar vervoer en fiets zijn goed op elkaar afgestemd en aangesloten, zodat men een keuze heeft om snel op de juiste bestemming te komen in het Grenscorridorgebied.

Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69. Dit betreft het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de nieuwe verbinding tot aan de grens met België.

In 2013 is er een probleemanalyse uitgevoerd voor dit wegvak. Aanleiding hiervoor was het Gebiedsakkoord N69. Hierin is afgesproken dat het zuidelijk deel van de N69 tussen de aansluiting van de nieuwe Westparallel en de Belgische grens goed moet aansluiten op de nieuwe situatie wanneer de nieuwe N69 (Westparallel) gereed zal zijn. Als vervolg op deze probleemanalyse wordt nu een planstudie uitgevoerd.

Samenwerkingspartners hebben aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

 • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
 • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
 • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.

 zuidelijkdeel

Verbonden met omgeving

De aanpak van de Grenscorridor N69 is een integrale opgave, onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Via allerlei maatregelen zorgen de samenwerkingspartners dat de regio beter bereikbaar wordt en dat de leefbaarheid wordt vergroot. Er is daarbij oog voor bewoners en bedrijven, landbouw, landschap, natuur, water en recreatie. Hiervoor is veel overleg geweest met alle betrokken organisaties en met de inwoners. Door deze brede belangenbenadering heeft iedereen ideeën in kunnen brengen en zijn mening kunnen geven. Door alle belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, kunnen de Nulplusmaatregelen rekenen op veel draagvlak.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait