Nieuwe N69

De aanleg van een nieuwe weg heeft natuurlijk invloed op de omgeving. Er zijn verschillende varianten onderzocht om de huidige N69 te ontlasten. Er komt een nieuwe 80 km weg (1x2 strooks), de 'Westparallel'. De partners hebben een nieuw tracé vastgesteld om met name het vrachtverkeer om Valkenswaard en Waalre heen te leiden, naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2). De nieuwe weg biedt straks het doorgaande verkeer een alternatief in plaats van over vele lokale wegen in het gebied en door de dorpen te rijden. Hierdoor wordt de leefbaarheid voor bewoners in de regio verbeterd. De nieuwe weg wordt landschappelijk goed ingepast en voorzien van stil asfalt. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. 

interactieve kaart conceptontwerp

 

Bekjik hier de folder over de nieuwe N69.

folder juli2017 nieuwe N69

Provinciaal Inpassingsplan
Het voorkeurstracé werd eind 2013 bekend en is vervolgens vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een provinciaal bestemmingsplan waarin het voorkeurstracé voor de nieuwe verbindingsweg in detail is uitgewerkt. Met het PIP van de N69 wordt een nieuwe verbinding tussen de A67 in Veldhoven en de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard planologisch mogelijk gemaakt.

Het PIP is in 2018 door de Raad van State onherroepelijk vastgesteld. De plannen en bijberoende documenten zijn beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl. De directe links zijn:
PIP Nieuwe verbinding Grenscorridor N69: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03
PIP Nieuwe verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01

Het project Kempenbaan West is nauw verbonden met de aanleg van de Nieuwe N69. Gemeente Veldhoven realiseert namelijk de aansluiting van de Nieuwe N69 op de A67. Gemeente en provincie werken daarom intensief samen bij de realisatie van deze projecten. Meer info hierover vindt u op deze pagina.

tracekaart jan 201704 luchtfoto jan 201703

Kaarten tracé nieuwe N69 zijn klikbaar.

Weg deel op palen
De verbindingsweg loopt in een natuurrijk gebied met beekdalen en landbouwgronden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Om die reden is er veel aandacht voor het behoud en het versterken van de natuur. Op enkele plaatsen wordt de weg verhoogd en op palen gezet, zodat dieren een onderdoorgang hebben en de natuur aaneengesloten blijft. Ook fietsers en voetgangers kunnen de nieuwe weg op die manier kruisen. De beekdalen worden beter zichtbaar gemaakt, waardoor je de natuur intensiever gaat beleven. Op de plaatsen waar de aansluitingen op de nieuwe weg komen, gaat de voorkeur uit naar ongelijkvloerse oplossingen. Het verkeer kan dan ongehinderd en veilig zijn weg vervolgen.

Fijn wonen en werken
De Grenscorridor is een bijzonder gebied met een mooi landschap waarin ecologie, landbouw en water een belangrijke rol vervullen. Wonen en werken gaan hand in hand met recreatie. Het is belangrijk dat bewoners van de regio kunnen genieten van de omgeving en wat zij te bieden heeft als er niet gewerkt hoeft te worden. Op deze manier kunnen we hen en ook bedrijven blijven boeien en binden. Het is daarom voor de Grenscorridor noodzaak om ook hierin te investeren. Daarnaast willen de partners investeren in water en landbouw; om fijn te wonen en werken is voldoende en kwalitatief goed grond- en oppervlakte water nodig. En door te investeren in landbouw die de aarde en de leefomgeving niet uitput draagt het bij aan onder andere een gezonde regionale economie.

Onderzoeken: van niet gesprongen explosieven tot archeologie
Voor de aanleg van de nieuwe weg worden vele onderzoeken uitgevoerd. Wat deze onderzoeken precies inhouden en wat u daar in de praktijk van merkt, leest u op deze pagina. Eerder onderzoek naar niet gesprongen explosieven heeft uitgewezen dat er op bepaalde plekken in het Grenscorridorgebied toch serieus rekening gehouden moet worden met een behoorlijk aantal ‘niet gevaarlijk objecten’ in de grond. Vele bronnen uit dit onderzoek geven weer wat er in de oorlogsperiode in het grenscorridorgebied is gebeurd. Denk bij deze bronnen o.a. aan gemeentelijk en provinciaal archief, Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie (NIOD), Archief Explosieven Opruimingsdienst Defensie (of EOD), diverse Luchtfotocollecties, The National Archives (Londen) etc. Wat gebeurde er in de Tweede Wereld oorlog in het gebied? Lees hier de samenvatting en bekijk de kaart.

In dit stadium van de gebiedsopgave kijken we naar deze informatie en wat dit gaat betekenen voor de uit nog te voeren onderzoeken. We willen de onderzoekers en bewoners niet onnodig in gevaar brengen. Ook willen we schade door het ontploffen van de oude munitie voorkomen. U vindt op de website altijd het laatste nieuws omtrent alle onderzoeken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait