Wateropgaven

Dit deel van het Integraal Gebiedsplan gaat over waterprojecten. Om de totale ruimtelijke kwaliteit van het gebied een impuls te geven is het belangrijk om verschillende projecten op het gebied van water te realiseren. Bij de gebiedsimpulsmaatregelen zit een aantal dezelfde watermaatregelen. Daarnaast werkt het Waterschap de Dommel aan plannen voor de Keersop, De Run en Beekloop. Het Waterschap De Dommel kent in het gebied van de Grenscorridor N69 een aantal (verplichte) opgaven in het kader van Europees, Nationaal en Provinciaal water-en natuurbeleid. Het Waterschap heeft deze opgaven, zoals waterbergingen, natte natuurparels, beek- en kreekherstel, heroverwogen in 2015. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de (planning van de) inspanningen van het Waterschap in de komende jaren.

GGOR
Waterschap De Dommel heeft een beleidsmatige GGOR (Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime) opgesteld. Hiermee is niet op perceelsniveau, maar een hoger abstractieniveau bekeken wat het optimale grond- en oppervlaktewater beleid is voor landbouw, natuur en de zones ertussen in. Kansen en knelpunten worden zo duidelijk. Met GGOR is het (nog) niet mogelijk maatregelen uit te voeren, maar kan het Waterschap wel aangeven wat het gewenste effect is te nemen maatregelen. Dit gebeurt met het opgestelde en doorgerekende regionale model van 'Boven Dommel' en door daarna nog berekeningen uit te voeren voor de verschillende deelmodellen, namelijk van de beekdalen. 

Het Waterschap werkt daarnaast als partner mee aan de wateropgaven vanuit het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69. Daarbij zijn de volgende doelen benoemd:

  • Vergelijken modelresultaten met de ervaringen in het gebied (theorie-praktijk)
  • Onderzoeken van oplossingsen voor verbeteren van water op lokaal/regionaal niveau; wat is het gewenste niveau? Wat zijn de knelpunten?
  • Doorrekenen van effecten: wat is haalbaar en betaalbaar?
  • Input voor GGOR

De watermodellen zijn overigens ook te gebruiken om verder in te zoomen op lokale vraagstukken op perceel niveau. Zo kan in beeld komen welke maatregelen precies nodig zijn op detailniveau voor het verbeteren van de GGOR.
(Dit wil niet zeggen dat de komende jaren alle knelpunten kunnen worden opgeheven die de landbouw ten aanzien van de GGOR ondervindt.)

Waterberging en hydrologisch herstel Beekdal de Run
Waterschap De Dommel wil waterbergingsgebieden inrichten die er voor moeten zorgen dat steden droge voeten houden in het geval van uitzonderlijke regenval. De gestuurde waterbergingen zijn onderdeel van de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel (2008) waarin is afgesproken dat eind 2015 het watersysteem in heel Nederland op orde is, afgestemd op het huidig klimaat. Vervolgens komen er nog maatregelen om het systeem verder in te richten, afgestemd op het te verwachte klimaat in 2050. Het waterbergingsgebied bij de Run is onderdeel van een groter geheel om te zorgen voor bescherming tegen hoogwater in de regio Eindhoven. Gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Eersel en het waterschap leggen samen in het beekdal van de Run rond de natte natuurparel Grootgoor een waterbergingsgebied aan. Tegelijkertijd krijgt de beek de ruimte om te kronkelen.  Vanaf de monding in de Dommel kunnen vissen ook weer opwaarts zwemmen, zodat de beek aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoet. Daarnaast neemt het waterschap ook enkele kleine maatregelen om de verdroging in Grootgoor op te heffen en wandelmogelijkheden te vergroten. Er zijn drie onderdelen voor de Run en het beekdal:

  • Aanleg gestuurde waterberging de Run
  • Beekherstel en mogelijk maken van vismigratie
  • Herstel van de natte natuurparel Grootgoor

U leest meer over dit project op deze pagina.

Beekherstel Keersop en NNP Keersopperdreef
Specifiek binnen het beekdal van de Keersop heeft het waterschap de volgende plannen:

  • Realiseren van beekherstel voor de Keersop;
  • Herstel van de Natte Natuurparel;
  • Realiseren van doelen en wensen voor recreatie en wensen voor en door de omgeving (onder andere voor Dommelen)

Het waterschap heeft in het verleden een visie voor dit beekdal opgesteld voor het gebied tussen Westerhoven en het uitstroompunt in de Dommel. Hiervan is een deel dat samenhing met een eventueel in te richten waterberging voor de regio Eindhoven verder uitgewerkt. Het project is destijds gefaseerd zodat de doorloop van het project beter aansloot op de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Het waterschap heeft in 2013 besloten om af te zien van de aanleg van een waterbergingsgebied in/langs de Keersop. Meer info over dit project leest u op deze pagina.

Waterbeheerplan
Het waterbeheerplan, de bijbehorende uitvoeringsstrategie en realisatieprogramma is nog in de maak, samen met verplichtingen die er zijn voor Natura 2000. Dat is iets wat provincie en waterschap samen oppakken.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Het waterschap streeft er verder ernaar om, aanvullend op bovenstaande, de overige stukken van de Run ook aan te pakken. Dit kan alleen als de benodigde gronden beschikbaar. Dit kan wellicht gekoppeld worden aan de aanschaf van gronden voor de realiseren Natuur Netwerk Brabant. Als de gronden beschikbaar zijn, wil het waterschap in een groter gebied van de natte natuurparel (185 ha) het grondwater verbeteren voor de natuur. Over een langer traject (4,7 km) wil ze beekdal de Run herstellen en aanpassen op de Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000-eisen. Het waterschap hoopt dit in 2021 te hebben gerealiseerd als invulling van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Programmatische Aanpak Stiktstof (PAS) voor de instandhouding en herstelopgave van de N2000-gebieden. In dit filmpje krijgt u een uitleg over deze plannen. Meer info vindt u op deze pagina.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait