Deelgebied De Run

Run 02 klein

Het deelgebied De Run maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. De Run is als watergang een belangrijk element in dit deelgebied die onlosmakelijk verbonden is aan de integrale opgave, belangen en investeringen. Waterschap De Dommel is dan ook trekker van de Gebiedsimpuls N69 deelgebied de Run. Waterschap De Dommel heeft als voornemen het beekdal van de Run te herstellen naar een meer dynamisch, natuurlijk en gevarieerd beekdallandschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan doelen gesteld vanuit het Europees, Nationaal en Provinciaal water- en natuurbeleid, die het waterschap uitgewerkt heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021 ´Waardevol Water´. Naast de uitwerkingen van de water- en natuurherstel opgaven neemt het waterschap ook de maatregelen van de Gebiedsimpuls N69 integraal mee. De integrale aanpak heeft geleidt tot een schetsontwerp en uitvoeringsprogramma waarbinnen diverse belangen (natuur, water, landbouw, recreatie, etc.) en ideeën hun beslag hebben gekregen. Het waterschap past de beek tevens over 1,7 km aan (beekherstel) voor het traject van de Run waar zij een waterberging realiseert. Zo voldoet het aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Ook maakt het waterschap vijf stuwen zodat vissen hier goed kunnen langszwemmen. Verder neemt ze maatregelen om in Natte NatuurParel (NNP) Grootgoor (65 ha) de grondwaterstand beter af te stemmen op de beoogde natuur. Dit project was voorzien om op te leveren in 2015, maar het waterschap heeft ervoor gekozen om de planning van het project te faseren en af te stemmen op de gehele gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Op deze manier kan het waterschap in contact komen met de  grondeigenaren langs de nieuwe aan te leggen N69 en kunnen provincie en waterschap kijken wat gecombineerd kan worden uitgevoerd. De startheeft plaatsgevonden, afronding is gepland in 2018-2019.

Wateropgave beekdal de Run in een notedop
Momenteel voldoet de Run niet aan de gestelde chemische, fysische en biologische eisen waaraan een natuurlijk waterloop moet voldoen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (hierna KRW). Door beekherstel wil het waterschap invulling geven aan de KRW opgave.

Gestuurd Waterbergingsgebied: In het Nationaal Bestuursakkoord Water 2008 zijn afspraken gemaakt om de watersystemen af te stemmen op het huidige en toekomstige klimaat.  Waterschap De Dommel wil een gestuurd waterbergingsgebied aanleggen in de Natte Natuurparel Grootgoor om het stedelijk deel van Eindhoven te ontlasten van hoge afvoergolven in de winter.

Natte Natuurparel Grootgoor: De provincie Noord- Brabant heeft het waterschap de opdracht gegeven om het hydrologisch systeem van de natte natuurparels Grootgoor te herstellen. Randvoorwaarde is dat de maatregelen voor herstel van de natte natuurparel worden uitgevoerd op de gronden in eigendom van Staatsbosbeheer (of andere overheden en/of particuliere natuurbeheerders) en er geen uitstraling plaatsvindt naar particuliere gronden zonder dat hier overeenstemming over is bereikt.

Randvoorwaarde
Een belangrijke randvoorwaarde om rekening mee te houden wordt gevormd door de Natura2000. De Run maakt (als lijnelement) samen met drie andere beken onderdeel uit van het Natura2000 Gebied Groote Heide en De Plateaux. Voor de beekdalen in het gebied is de aanwijzing voor de volgende habitattypen van belang:

  • H3260A: Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
  • H1831: Drijvende waterweegbree

Daarnaast valt het plangebied grotendeels in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Waterschap De Dommel geeft in haar plannen ook invulling  aan de natuurbeheertypen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait