Planning

De aanpak van deze gebiedsopgave omvat een pakket dat bestaat uit een drietal delen: een nieuweweg, aanvullende maatregelen op het bestaande wegennet in het gebied (het Nulpluspakket) en de gebiedsimpuls om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in een Gebiedsakkoord. Op 22 juni 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de ruimtelijke vaststelling van het zoekgebied van de nieuwe verbinding samen met het Gebiedsakkoord in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening deel E, Grenscorridor N69. Op 27 juni 2012 hebben 21 samenwerkingspartners dit Gebiedsakkoord ondertekend. De Brabantse Milieu Federatie en gemeente Veldhoven hebben niet ondertekend

Planning 2017 en verder

De Raad van State doet hoogstwaarschijnlijk einde van het jaar een uitspraak over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Grenscorridor N69. In mei 2017 deed zij wederom een tussenuitspraak waarin ze de provincie de opdracht gaf de laatste twee technische punten in het PIP duidelijker op te nemen en te borgen. Na goedkeuring kan de provincie starten met een aanbestedingsprocedure. In de zomer van 2018 is bekend welk bedrijf de nieuwe weg mag gaan bouwen en kan het gaan starten met de bouw van de nieuwe weg. Er zijn al aanvullende maatregelen uitgevoerd en er zijn er nog veel in voorbereiding om lokaal te zorgen dat het verkeer via de juiste wegen gaat rijden. Tot 2020 voeren de gemeenten op hun wegen diverse maatregelen uit. Verder investeert de regio tot 2025 in natuur, landschap, landbouw, recreatie en water.

Wat gebeurde er in 2015 en 2016?

De provincie Noord-Brabant is na vaststelling van het inpassingsplan een procedure gestart waarbij zij informatie verzamelt op basis waarvan een definitief ontwerp en kostenbegroting door aannemers gemaakt kunnen worden. Half november is het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 behandeld bij de Raad van State. In april 2016 deed zij een tussenuitspraak waarin ze de provincie de opdracht gaf een aantal technische punten in het PIP te verduidelijken en te detailleren. Deze punten zijn aangepast en door PS vastgesteld in september 2016. Door dit besluit kan Raad van State een definitief oordeel geven over het PIP Grenscorridor N69 en het onherroepelijk maken. Begin december van 2016 hebben provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69  het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend. Hiermee hebben de partijen vastgelegd hoe zij gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit gebiedsopgave Grenscorridor N69, op elkaar afstemmen. De gebiedsopgave bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe N69), het nemen van lokale maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen) en het investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie (gebiedsimpuls).

Wat gebeurde er in 2014?

Het voorgestelde voorkeursalternatief werd vervolgens in detail uitgewerkt in een ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit ontwerp lag ter visie van 19 mei t/m 30 juni 2014. Iedereen had de mogelijkheid hierop te reageren (via het indienen van een zienswijze). Provinciale Staten stelde in oktober 2014 het PIP definitief vast. Na vaststelling was het nog mogelijk om beroep in te stellen op het PIP bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voordat het plan onherroepelijk werd.

Wat gebeurde er in 2013?

De bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding stelde een advies voor het Voorkeursalternatief op waarna op 10 oktober 2013 de bestuurders van gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Veldhoven, Waterschap De Dommel, Kamer van Koophandel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ZLTO een unaniem advies aan de provincie hebben voorgelegd voor een nieuw tracé voor de N69.

Besluitvormingsdocumenten N69

Kijk voor meer informatie over de besluitvorming en bijbehorende documenten op www.brabant.nl/n69.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait