25 april 2016

Waterschap De Dommel onderzoekt grond- en oppervlaktewater

Waterschap De Dommel zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water. Voor de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 is zij actief aan de slag gegaan met de grond- en oppervlaktewater modellering langs de Run, Keersop en Beekloop. Vanuit deze gebiedsontwikkeling werken partijen onder andere aan de aanleg van de nieuwe weg, maar ook aan de opgaven voor Natura2000, beekherstel, verdrogingsbestrijding en het verbeteren van de waterhuishouding van de landbouw. Het waterschap gebruik daarbij modellen om de effecten van maatregelen te bepalen op het grond- en oppervlaktewater. Om een goed beeld te krijgen over effecten van bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe weg, het verhogen van de waterstand in natuurgebied of het verlagen van peil in landbouwgebied, is informatie nodig van detailontwatering op percelen in die omgeving. Het gaat daarbij om bodemhoogte, maaiveldhoogte en waterpeil bij van de kleinere waterlopen langs wegen, in landbouw- en natuurgebied.

Landmeetbureau Geomij heeft de opdracht gekregen om deze detailontwatering de komende maanden in te gaan meten. Zij zijn op maandag 25 april gestart met hun werkzaamheden. Geomij begint bij Beekdal de Run. Planning is dat zij daar half juni klaar zijn met hun werkzaamheden en doorgaan voor werkzaamheden bij beekdal de Keersop. Deze duren tot ongeveer eind augustus. De eigenaren van percelen die grenzen aan de in te meten waterlopen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait