20 april 2016

Uitspraak Raad van State uitbreiding Grenscorridor N69

De Raad van State heeft een tussenadvies afgegeven over het  Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69.

Het besluit voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Eindhoven en de Belgische grens en de inpassing in de omgeving moet op een aantal punten nader gemotiveerd worden en enkele administratieve regels moeten aangepast worden. De provincie heeft zes maanden de tijd om de Raad van State op de hoogte stellen van de uitkomsten.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "We zijn tevreden met de uitspraak van de Raad van State over de nieuwe verbinding N69. De Raad van State vraagt ons om een aantal administratieve onvolkomenheden in het besluit te repareren. Daarnaast moeten we in het besluit beter motiveren hoe we meer zekerheid kunnen bieden om aan de verplichting voor de natuurcompensatie te voldoen. In de basis is er echter niet getornd aan de kern van ons besluit voor de nieuwe verbindingsweg en de inpassing daarvan in de omgeving. We gaan nu snel aan de slag om deze aanpassingen te verwerken. Of en hoeveel vertraging we in het proces oplopen door deze aanpassingen is op dit moment nog niet te zeggen."

Extra onderzoek
Dit zijn de belangrijkste zaken waarvoor extra onderzoek of maatregelen nodig zijn:
1) De Victoriedijk in Valkenswaard heeft in de plannen nu nog 5 meter met bestemming ‘landbouw’. Dit moet worden omgezet naar bestemming ‘verkeer’. Ook moet de strook grond ernaast te gebruiken zijn als ontsluitingsweg voor de woningen aan de Victoriedijk.
2) Ontsluiting van een woning aan Mgr. Smetstraat ontbreekt nu. Dit moet geregeld worden in de plannen.
3) De Raad van State vraagt meer informatie over de veiligheidsrisico's rond het verleggen van een brandstofleiding.
4) Er moet een nadere motivatie gegeven worden over het compensatieplan en mitigerende maatregelen in relatie tot de aantasting van het beschermde natuurgebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateau'.

Onveranderde uitgangspunten
Na aanpassing van de punten moeten Provinciale Staten deze goedkeuren voordat het opnieuw ingediend kan worden bij de Raad van State. De uitgangspunten van het inpassingplan blijven onveranderd. Het tussenadvies betekent niet dat de procedure opnieuw wordt gestart. Als binnen zes maanden de provincie in de optiek van de Raad van State alles goed heeft gerepareerd, dan wordt het Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 onherroepelijk. Daarna kan de provincie starten met een aanbestedingsprocedure. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Aansluiting A67
Voor de aansluiting op de A67 heeft de gemeente Veldhoven een bestemmingsplan gemaakt. Ook over dit plan heeft de Raad van State een tussenadvies afgegeven; De raad van de gemeente Veldhoven dient voor de Kempenbaan-West tevens binnen zes maanden een extra motivatie te geven over de mitigerende maatregelen in het beschermde natuurgebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateau'. Het proces blijft hiermee gelijk lopen met het inpassingsplan van de provincie. Meer info vindt u op deze website.

Grenscorridor N69
Het grenscorridorgebied kent al tientallen jaren problemen doordat er veel verkeer door de dorpen heen rijdt. De provincie en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre/Aalst leggen voor 2020 een nieuwe weg aan die past in het landschap. Ook nemen ze voor die tijd extra verkeersmaatregelen. Tot 2025 investeren zij samen met Waterschap De Dommel, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Hierdoor kunt u straks rijden, leven en genieten in en van een mooi landschap en bent u sneller van A naar B doordat sluipverkeer vermindert en verkeer weer gaat rijden op de daarvoor geschikte wegen. Via deze bijzondere samenwerking investeert de regio in totaal investeert meer dan 250 miljoen euro. De regio zorgt op deze manier dat het grenscorridorgebied straks klaar is voor de toekomst.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait