04 november 2014

Groen licht voor Westparallel

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Grenscorridor N69, inclusief bijbehorende milieueffectrapportage en passende beoordeling en de bijbehorende commentaarnota zienswijzen in meerderheid vastgesteld. 

Een provinciaal inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan waarin het voorkeurstracé voor de nieuwe verbindingsweg in detail is uitgewerkt. Met het PIP van de N69 wordt een nieuwe verbinding tussen de A67 in Veldhoven en de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard planologisch mogelijk gemaakt. De Staten gingen akkoord met een investering van € 84 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, 50PLUS en OSN stemden voor. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Het PIP N69 bestaat uit een nieuwe 80-kilometerweg met 2 rijstroken die de A67 bij Veldhoven verbindt met de huidige N69 onder Valkenswaard. Daarnaast wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt om het gebied te beschermen en te versterken. Denk aan het compenseren van de schade die de natuur lijdt door de aanleg van de weg of het voorkomen van sluipverkeer.

Dommelen-Zuid en innovatie
De Staten namen twee moties aan. De eerste motie roept het college op marktpartijen uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen die de N69 duurzamer maken. De tweede motie gaat over Dommelen-Zuid. De verkeersgroep Dommelen-Zuid heeft onlangs aan de gemeente Valkenswaard een advies gegeven over de toenemende verkeers- en leefbaarheidsproblemen in Dommelen-Zuid. De provincie en de gemeente Valkenswaard gaan in overleg hoe dit het beste opgelost kan worden.

Inzien vastgesteld plan
Het vaststellingsbesluit ‘Grenscorridor N69’ ligt met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage vanaf woensdag 12 november 2014 voor een periode van zes weken, tot en met woensdag 24 december 2014, bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogenbosch (elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur) en verder in de gemeentehuizen van de gemeenten Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk, Veldhoven en Lommel (B).
Het vastgestelde inpassingsplan ‘Grenscorridor N69’ en de daarbij behorende documenten kunt u vanaf 12 november 2014 vinden op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/n69.

Beroepstermijn
In deze publicatie kunt u lezen welke beroepsmogelijkheden er voor u open staan tegen het vastgestelde inpassingsplan en vindt u op de website van de Raad van State.

Wat gaat er nu gebeuren?
De Ruimtelijke-ordeningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt geschillen op bestuursrechtelijk gebied die te maken hebben met ruimtelijke ordening zoals bij Grenscorridor N69. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om binnen zes weken na een rechtszitting uitspraak te doen. Verklaart de Afdeling bestuursrechtspraak het beroep ongegrond, dan blijft het besluit over het PIP Grenscorridor N69 overeind. In dat geval kan de nieuwe weg in 2018 in gebruik genomen worden. De Nulplusmaatregelen en de Gebiedsimpuls vergen meer tijd. De uitvoering daarvan kan doorlopen tot 2025.

Impuls voor het hele gebied
Provincie Noord-Brabant, gemeenten en belangenorganisaties hebben gezocht naar een oplossing om de leefbaarheid, bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in de regio te verbeteren en een einde te maken aan de grote hoeveelheid (vrachtwagen)verkeer door Valkenswaard en Waalre:

- Het aanleggen van een nieuwe weg gebeurt met oog voor bewoners, bedrijven, landbouw, natuur, landschap, water en recreatie.
- Er zijn extra maatregelen die in een pakket zijn uitgewerkt en al in uitvoering zijn. Bijvoorbeeld om sluipverkeer te voorkomen en om waardevolle onderdelen van het gebied te beschermen en te versterken.
- Het gehele gebied zal een impuls krijgen, ook op ruimtelijk gebied.

De provincie Noord-Brabant investeert met alle partijen circa 200 miljoen euro in het hele gebied.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait