Vergunningen

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe Verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Op de website odzob.nl/n69 vindt u binnenkort een overzicht van hoe de vergunningen worden verleend en toezicht & handhaving is geregeld voor de N69. Ook de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen zijn hier binnenkort te vinden.  

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Nieuwe Verbinding N69 kunt u terecht bij:

VTH-Loket N69
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T  06 - 40 19 13 41 
www.odzob.nl/N69 

Zuidelijk deel N69

Eén van de Nulplusmaatregelen waar de provincie voor aan de lat staat, is het uitvoeren van een planstudie op het zuidelijk deel van de N69. Dit betreft het deel van de N69 vanaf de aansluiting met de nieuwe verbinding tot aan de grens met België.

Groot Onderhoud
Vooruitlopend op die planstudie wordt alvast groot onderhoud gedaan aan dit traject. Het gaat om het aanbrengen van kleine aanpassingen én een nieuwe deklaag. Na deze werkzaamheden kan dit deel van de weg weer minstens 10 jaar mee. De onderhoudswerkzaamheden worden tegelijkertijd met de aanleg van de Nieuwe N69 uitgevoerd.

Planstudie
In 2018 wordt gestart met de planstudie, zodat er ook na die 10 jaar een duurzaam veilige toekomstbestendige N69 ligt. Samenwerkingspartners hebben in de voorbereidende verkenningsfase aangegeven dat naast de problematiek op het wegvak ook enkele knelpunten in de omgeving van de weg onderdeel zouden moeten worden van de totaaloplossing:

  • De inrichting van het grensemplacement; hier spelen met name kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een onderdeel van de planstudie waarbij er een koppeling is met infrastructuur.
  • De effecten op het gemeentelijke wegennet moet voor de verschillende oplossingen inzichtelijk gemaakt worden en mee worden gewogen in het bepalen van het voorkeurspakket. Aandachtspunten daarbij zijn het weren van sluipverkeer en zorgen dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de N69 gaat rijden.
  • Hetzelfde geldt voor mogelijke maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit (zoals bij de Gebiedsimpulsmaatregelen uit de gebiedsopgave). Kansrijke maatregelen kunnen in beeld worden gebracht voor de thema’s natuur, water, landschap, landbouw en recreatie. Deze planstudie geeft een overzicht van mogelijke Gebiedsimpulsmaatregelen.

zuidelijkdeel

Subsidie

 

header

We willen ervoor zorgen dat het Grenscorridorgebied nóg aantrekkelijker wordt door, naast de projecten van de regionale partners, ook geld beschikbaar te stellen voor goede lokale initiatieven. Ondernemers, verenigingen, organisaties en bewoners uit het Grenscorridorgebied (gemeenten Waalre, Eersel, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk) kunnen tijdelijk subsidie aanvragen (tot eind 2019) voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

LEADER-subsidie: stimuleren lokale initiatieven voor een aantrekkelijk platteland
Dit wordt mogelijk gemaakt door de LEADER-regeling. LEADER betekent vrij vertaald ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. De regeling heeft als doel de leefbaarheid en de economie te stimuleren in deze gebieden en vraagt het gebied hiervoor zelf verantwoordelijkheid te nemen Voor initiatieven die aansluiten op de volgende vier gekozen LEADER pijlers is geld beschikbaar:

•Toekomstgericht wonen en werken nabij de brainport
•Ontwikkeling van een rendabele en innovatieve agrarische sector
•Uitbreiden en vernieuwen van (agro) toeristisch – recreatieve voorzieningen
•Ontwikkeling duurzaam en bloeiend landschap

Kijk op LEADER voor meer informatie over LEADER en de vier pijlers.

Heb je een goed idee? Kom ermee! 
Help mee het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier te maken! Heb jij een goed idee? Neem dan eens contact op met het projectsecretariaat van de LAG. Zij kunnen je meer informatie geven over de procedure en voorwaarden.
Elly Trommelen, 073-680 83 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Conny de Gram, 073-680 85 13, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 16 december 2019.

Beoordeling door Lokale Actie Groep (LAG) 
Het bijzondere van LEADER is dat een samengestelde Lokale Actie Groep (LAG) uit het Grenscorridorgebied zélf kunnen bepalen welke projecten een eenmalige subsidie kunnen ontvangen waarbij 60% van de projectkosten worden gefinancierd. De LAG bestaat uit bestuurders van de betrokken gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties, bewoners en ondernemers uit het betrokken gebied. De LAG beoordeelt of projecten in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige subsidie. Zij beoordeelt ingediende projectideeën op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt!) en kijkt daarbij, naast aansluiting op de vier pijlers, naar innovatie, initiatief vanuit de samenleving, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.  Er zijn voorwaarden verbonden aan de subsidie, zoals een minimale subsidieaanvraag van 125.000 euro.

Vergaderdata LAG 2018 
In 2018 komt de LAG zes keer bij elkaar om ingediende projecten te beoordelen. De vergaderdata zijn onder voorbehoud gepland op 21 februari, 11 april, 13 juni, 3 oktober en 12 december. Op deze vergaderingen kunnen projectideeën aan de LAG gepresenteerd worden, nog voor het project officieel wordt ingediend. De LAG geeft dan advies hoe jouw idee omgezet kan worden naar een concreet project dat aansluit bij de voorwaarden van LEADER. Aanmeldingen dienen minimaal 1 maand voor de vergadering ingediend te zijn aan bij het projectsecretariaat van de LAG.

Procedure: van projectidee tot aanvraag LEADER -subsidie
Hoe werkt een LEADER-aanvraag? Welke stappen moet je doorlopen? Hieronder een globale uitleg van het proces. Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van de LAG.

Voorbereidende fase
Met een projectidee kunt u contact opnemen met het LAG-secretariaat voor een startgesprek. Van daaruit wordt een oriënterend projectformulier ingevuld. Als het idee aan de eisen voldoet dan wordt het doorgestuurd naar de LEADER adviesgroep. De LEADER adviesgroep bepaalt of de aanvraag akkoord is om voor te leggen aan LAG.
De volgende stap is het presenteren van het projectidee in een LAG-vergadering, zodat LAG feedback kan geven over hoe kansrijk uw idee is. Ook krijgt u vragen, opmerkingen en/of voorwaarden mee voordat u een aanvraag indient bij Stimulus.

Aanvraagfase
Als de aanvraag bij Stimulus is ingediend, toetst Stimulus de projecten op volledigheid en ontvankelijkheid.  Pas bij ontvankelijkheid wordt de aanvraag voorgelegd aan de LAG. De LAG beoordeelt op selectiecriteria en formuleert advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Als het minimum aantal punten is behaald gaat de aanvraag naar Stimulus voor een subsidietechnische toets en naar RVO voor een EU conformiteitstoets. Wanneer de aanvraag door Stimulus en RVO positief is bevonden, ontvangt de aanvrager de beschikking. Wanneer na de inhoudelijke toetsing door de LAG, de LAG negatief  adviseert, wordt er een negatieve beschikking afgegeven.
Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk is, dit is wanneer de aanvraag niet volledig is en niet meer voldoende wordt aangevuld en/of de aanvraag niet aan de subsidievereisten voldoet en niet Eu-conform is, gaat de aanvraag niet naar de LAG maar wordt een negatieve beschikking afgegeven.

Meer info
Wil je meer informatie over LEADER en de subsidieregeling? Lees dan eens de factsheet of kijk op de website van Stimulus. Daar vindt u alle belangrijke documenten met betrekking tot de subsidieregeling.
Factsheet Stimulus
Website Stimulus
LEADER N69
Lokale Ontwikkelstrategie N69
Benoemingsbesluit LAG-leden

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69
Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar diverse partijen zich de komende jaren samen voor inzetten. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er veel overlast. De provincie legt daarom voor 2021 een nieuwe N69 aan die buiten de dorpen ligt. Daarbij is het belangrijk dat deze past in het landschap. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. De totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 -die in 2025 klaar moet zijn- bestaat namelijk uit nóg twee onderdelen. De gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen lokaal extra verkeersmaatregelen (nulplusmaatregelen), om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast zijn er investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Dit zijn de gebiedsimpulsmaatregelen die Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, én lokale agrarische ondernemers uitvoeren. En via LEADER is er extra geld voor het gebied beschikbaar.

Deelgebied De Run

Run 02 klein

Het deelgebied De Run maakt onderdeel uit van de Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. De Run is als watergang een belangrijk element in dit deelgebied die onlosmakelijk verbonden is aan de integrale opgave, belangen en investeringen. Waterschap De Dommel is dan ook trekker van de Gebiedsimpuls N69 deelgebied de Run. Waterschap De Dommel heeft als voornemen het beekdal van de Run te herstellen naar een meer dynamisch, natuurlijk en gevarieerd beekdallandschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan doelen gesteld vanuit het Europees, Nationaal en Provinciaal water- en natuurbeleid, die het waterschap uitgewerkt heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021 ´Waardevol Water´. Naast de uitwerkingen van de water- en natuurherstel opgaven neemt het waterschap ook de maatregelen van de Gebiedsimpuls N69 integraal mee. De integrale aanpak heeft geleidt tot een schetsontwerp en uitvoeringsprogramma waarbinnen diverse belangen (natuur, water, landbouw, recreatie, etc.) en ideeën hun beslag hebben gekregen. Het waterschap past de beek tevens over 1,7 km aan (beekherstel) voor het traject van de Run waar zij een waterberging realiseert. Zo voldoet het aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Ook maakt het waterschap vijf stuwen zodat vissen hier goed kunnen langszwemmen. Verder neemt ze maatregelen om in Natte NatuurParel (NNP) Grootgoor (65 ha) de grondwaterstand beter af te stemmen op de beoogde natuur. Dit project was voorzien om op te leveren in 2015, maar het waterschap heeft ervoor gekozen om de planning van het project te faseren en af te stemmen op de gehele gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69. Op deze manier kan het waterschap in contact komen met de  grondeigenaren langs de nieuwe aan te leggen N69 en kunnen provincie en waterschap kijken wat gecombineerd kan worden uitgevoerd. De startheeft plaatsgevonden, afronding is gepland in 2018-2019.

Wateropgave beekdal de Run in een notedop
Momenteel voldoet de Run niet aan de gestelde chemische, fysische en biologische eisen waaraan een natuurlijk waterloop moet voldoen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (hierna KRW). Door beekherstel wil het waterschap invulling geven aan de KRW opgave.

Gestuurd Waterbergingsgebied: In het Nationaal Bestuursakkoord Water 2008 zijn afspraken gemaakt om de watersystemen af te stemmen op het huidige en toekomstige klimaat.  Waterschap De Dommel wil een gestuurd waterbergingsgebied aanleggen in de Natte Natuurparel Grootgoor om het stedelijk deel van Eindhoven te ontlasten van hoge afvoergolven in de winter.

Natte Natuurparel Grootgoor: De provincie Noord- Brabant heeft het waterschap de opdracht gegeven om het hydrologisch systeem van de natte natuurparels Grootgoor te herstellen. Randvoorwaarde is dat de maatregelen voor herstel van de natte natuurparel worden uitgevoerd op de gronden in eigendom van Staatsbosbeheer (of andere overheden en/of particuliere natuurbeheerders) en er geen uitstraling plaatsvindt naar particuliere gronden zonder dat hier overeenstemming over is bereikt.

Randvoorwaarde
Een belangrijke randvoorwaarde om rekening mee te houden wordt gevormd door de Natura2000. De Run maakt (als lijnelement) samen met drie andere beken onderdeel uit van het Natura2000 Gebied Groote Heide en De Plateaux. Voor de beekdalen in het gebied is de aanwijzing voor de volgende habitattypen van belang:

  • H3260A: Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
  • H1831: Drijvende waterweegbree

Daarnaast valt het plangebied grotendeels in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Waterschap De Dommel geeft in haar plannen ook invulling  aan de natuurbeheertypen.

Deelgebied Dommel Zuid

’t Heike & de Elshouters

tHeikede Elshouters
Het gebied ’t Heike en Elshouters vormt een mooi kleinschalig landschap. Op enkele plekken is al sprake van een hoge natuurwaarde (vochtige bossen). Het wordt omgeven door het Dommeldal en het Keersopdal. Het is een aantrekkelijk uitloopgebied voor Waalre, Dommelen en Valkenswaard. Recent is het loondermolenpad ontwikkeld en dit wandelpad verbindt de Loondermolen met de Volmolen.

De partners die in dit gebied actief zijn willen op een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige manier landschappelijk, ecologisch en recreatief verweven van de dorpsranden van Waalre, Valkenswaard en Dommelen met het omliggende landschap, natuurgebieden en met de beekdalen van Dommel en Keersop.

Er ligt een forse ambitie voor de ontwikkeling van natuur in de gebieden Elshouters en ’t Heike. Door de uitvoering van gebiedsimpuls maatregelen kan de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied toenemen. De beoogde maatregelen zijn gericht op natuurontwikkeling en hydrologisch herstel. Het omvormen van akkers naar bloemrijke graslanden en heide, aanplant van houtsingels/bosjes waar doorheen een netwerk van wandelpaden. Tevens wordt beoogd een landbouwkundige structuurverbetering. Er zijn mogelijkheden om met gebiedsimpuls maatregelen het landschap beleefbaar en aantrekkelijker te maken door erfbeplanting, het aanplanten van laan-/kavelbomen bij enkele cultuurhistorisch waardevolle waterlopen en akkers. Zodoende ontstaat er een beeld dat bestaat uit een gevarieerde dorpsrand met mooie overgangen tussen de bebouwingskernen en het buitengebied, waarin voor bewoners volop mogelijkheden zijn tot het maken van ommetjes. Ondernemers kunnen wellicht via agrarisch-natuur en -landschapsbeheer een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het gebied.

Door het gebied loopt een laarzenpad dat de Dommel en Keersop kruist en aansluit op noordelijk gelegen gebieden in het Dommeldal, westelijk gelegen bosgebieden in de Einderheide (gemeente Bergeijk) en de zuidelijk gelegen beekdalen van de Dommel en Keersop.
kaartgebied Dommel Zuid04 May. 18 14.35

Wilt u meer weten over de projecten in dit deelgebied, dan kunt u contact opnemen met:
Chris Sandkuijl, projectleider namerns de gemeente Valkenswaard
Tel. 040-2083647
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait